Helhedsplaner

Helhedsplaner er uformelle planer, der indeholder analyser og skitser for et større byudviklingsområde, som efterfølgende er optaget i kommuneplanen og lokalplanlagt. De er udarbejdet over en længere årrække, og en del af dem er realiseret. At de er uformelle planer, betyder at de, i modsætning til f.eks. lokalplaner, ikke har hjemmel i planloven, og ikke er underlagt formelle høringsprocesser og klageadgang. De kan kun realiseres gennem efterfølgende  lokalplaner.

Under udviklingen og udbygningen af området skal landskabelige og kulturmiljømæssige forhold indarbejdes, så der i planlægningsarbejdet tages hensyn til beliggenheden nær Hornstrup Kirke, hvor landskab samt ind- og udsigt til kirken ønskes indarbejdet i den samlede planløsning. Yderligere skal der tages hensyn til erhvervsområderne øst for Viborgvej og syd for St. Grundet Allé, hvor der stilles krav til afstanden mellem boliger og erhvervsområder. 

Området, som er udpeget som rammeområde i Vejle Kommuneplan 2017-2029, vil være et af de områder, hvor Vejle i fremtiden skal vokse. Rammeområdets samlede areal på 87,5 ha. vil med lokalplanlægning kunne bebygges  med 450-600 boliger. Boligtyperne vil være differentieret, med forskellige boligsammensætninger af åben-lav, tæt-lav og etageboliger. 

Området er tæt på Gauerslund Kirke, og det er derfor en betingelse, at udbygningen sker efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmæssige forhold, og sikrer oplevelsen af Gauerslund Kirke som en markant bygning i landskabet.

Helhedsplanen har tre overordnede mål:

  • At udvikle attraktive nye områder til beboelse.
  • At styrke området som et omdrejningspunkt for kultur og fritid.
  • At skabe oplevelsesrige naturlige forbindelser.

Udviklingsplanen for Ny Rosborg er med til at indfri Vejles vision om at skabe en mangfoldig og klimatilpasset by, hvor livet kan leves i tæt tilknytning til både bymidten og ådalen.

Ny Rosborg forbinder midtbyen med naturen. Det sker ved at trække ådalen ind i byen og lade den blågrønne natur omslutte de seks holme, der danner den nye bydels kvarterer. Kvarterene får hver deres karakter, med en blanding af boformer og med mulighed for mange forskellige fællesskaber. Holmene er hævet og det blågrønne landskab imellem bliver et rekreativt og naturligt regnvandsmagasin, hvor vandet bliver et aktiv for bydelens beboere og  besøgende.

Det langsigtede mål med planen er, at udvikle området til et attraktivt grønt boligområde, der har en god sammenhæng med Grejs by og med den omkringliggende natur, så der skabes et byområde af større kvalitet, samtidig med at kvaliteten i naturen øges, og beboernes oplevelsesmuligheder bliver bedre.

Området udgør 55 ha og er beliggende nordvest for Grejs by.

Bydelsplanen er den overordnede fysiske ramme for den fremtidige udvikling på Nørremarken. Planen er en visionsplan for mange år frem i tiden. Den viser hvordan bydelen kan blive en attraktiv bydel med flere boliger, bedre forbindelser igennem området og til skov og natur, et bedre centerområde med renoveret butikscenter og nye muligheder i erhvervsområderne.

Helhedsplanen bygger på en række krav og forudsætninger opstillet i Regionplantillæg nr. 17, Vejle Amt. På den baggrund er der lavet en grundig gennemgang af områdets natur, landskab, kulturhistorie, rekreative forhold, trafik og øvrige planforudsætninger. Planens vision er, at skabe ”grønne boliger til det moderne menneske”. Boliger af forskellige størrelse og pris giver mulighed for, at kunne bo i området i alle livets faser. Med boligerne vil der også følge et  hav af oplevelser forbundet med natur, kultur og fysisk aktivitet. 

Bydelen på 380 ha. ligger i Tirsbæk Bakker, øst for Bredballe og kommer til at indeholde ca. 1.000 boliger, en golfbane og rigtig mange unikke naturoplevelser for beboerne.

Området ved Uhre tager form efter landskabets skovklædte skrænter, der tegner en bue og antyder et stort cirkelslag. Cirkelslagets periferi omkranser et højere liggende ’plateau’, der ligger cirka 80-90 meter over Vejle Ådal. Bydelen har fået navnet Planetbyen. Den store cirkelform er opdelt i otte udsnit, hvor de enkelte segmenter uafhængigt kan udlægges med forskellige bebyggelsestyper. Uden om den store bydel er der planlagt fire mindre satellitter til bebyggelse.

I den dobbelte periferi, der opstår imellem skovkantens afgrænsning og den nye bydels afgrænsning, friholdes området for bebyggelse, og arealet disponeres som friarealer. Det betyder, at der er fri adgang til de attraktive  skovklædte skræntarealer.

Området Vejle Nord er beliggende ved et af Danmarks i fremtiden mest befærdede motorvejsknudepunkter. Området er synligt fra motorvejen, og vil fungere som en port ved ankomsten til Vejle, og er således særlig attraktivt for virksomheder med behov for synlighed eller tilgængelighed. Samtidigt har Vejle Kommune en interesse i at sikre at området, på en flot og positiv måde, byder den rejsende velkommen til kommunen.

Området ligger omgivet af smukke grønne landskaber og attraktive boligområder. Samtidigt er der betydelige drikkevandsinteresser i området. Planlægningen for området skal således også sikre hensynet til disse kvaliteter.

Helhedsplan Børkop Vest blev igangsat på baggrund af et ønske om, at undersøge muligheden for at planlægge for en udvikling mod vest. Området, der er arbejdet med, strækker sig hele vejen vest om Børkop - fra motortrafikvejen i nord og til jernbanen i syd.

Visionen er at sikre den fremtidige udvikling i Børkop med nye og fantastiske boligområder. Dette skal ske på en måde, hvor udbygningen sker i harmoni med den sociale og fysiske infrastruktur samt med naturen som en bærende kvalitet. Målet er, at den nye byudvikling ikke kun er for de nye indbyggere, men også bliver et nyt attraktivt område for byens nuværende borgere.