Børkop

Børkop Mølle

Børkop Vandmølle er et vigtigt samlingssted for borgerne i Børkop

Potentiale for udvikling

Børkop er den hurtigst voksende by i Vejle Kommune. Siden 2011 er indbyggertallet vokset med 1173 personer svarende til 25%.

Væksten skyldes især en central beliggenhed, med kun 12 km til både Vejle og Fredericia, kombineret med naturskønne omgivelser. Både vejforbindelser og kollektiv trafik giver Børkop en god tilgængelighed. I 2012 er der også etableret cykelsti til Vejle.

Af den nyeste detailhandelsundersøgelse fremgår det at detailhandelen i Børkop er gået frem med hensyn til handelsbalance. Den er nu 81% for dagligvarer og 22 % for udvalgsvarer. Begge dele er en fremgang i forhold til den forrige detailhandelsundersøgelse, og tal der er som man må forvente, i en by, der ligger så tæt på flere store handelscentre.
Der er mulighed for at fortætte byens centrum med etagebyggeri omkring Ny Boder.

Der er i 2019, i samarbejde med borgene, udarbejdet en Byvision for ikke bare Børkop men hele 7080-området. Det vil sige Børkop, Brejning, Gauerslund, Andkær og Gårslev. Byvisionen udstikker en retning for områdets fremtidige udvikling og har allerede været med til at sætte skub i planer omkring udbygning af skole og idrætsfaciliteter i området omkring Gauerslund. Faciliteter som også betjener Børkop. Derudover sætter visionen fokus på naturen og adgangen til den.

Kultur og fritid

Det gamle rådhus er ombygget til bibliotek og udvidet med en sal, og er samlet blevet til kulturhuset Markant. Her er der mange foreninger, der har aktiviteter, og lokalerne er ofte booket. Idrætslivet foregår i og omkring Gauerslundhallen, som Børkop deler med Brejning. Der er ønsker om udvidelser af disse faciliteter, og det er der taget hul på.

Kulturmiljø

Byen er opstået på baggrund af jernbanen, som er anlagt i 1866. Børkop blev hurtigt en vigtig by i den indremissionske bevægelse, som også har præget andre bysamfund på Vejleegnen. Indre Mission driver fortsat Højskolen i Børkop. Højskolens bygninger er markante i bybilledet og af stor bevaringsværdi. Børkop Vandmølle er fredet, mølledammen er restaureret og møllen kan opleves i funktion. Stationsbygningens fremtid er usikker på grund af planerne om elektrificering, men med denne kommuneplan er det muligt at anvende den til butiksformål. Vejle Kommune ønsker bygningen bevaret, hvis det er muligt.

Trafikale forhold

Børkop har gode vejforbindelser til Vejle og Fredericia. Der er også god togbetjening, aktuelt 2 tog i timen morgen og eftermiddag og timedrift i den øvrige tid. Der mangler adgang for kørestole og barnevogne til et af sporene. Dette problem bliver løst i forbindelse med den planlagte elektrificering, som vil kræve en ny gangbro. Dette projekt er dog blevet forsinket i flere år.

Natur og miljø

Byens kerne ligger omkring Skærup Å, men byen har i årenes løb bredt sig til de omgivende bakker. Jernbanen løber langs åen, og omkring åen er der et grønt område, der er for lavtliggende, til at det er blevet bebygget. Området er vigtigt for oplevelsen af byen, og rummer samtidig rekreative muligheder.

Som led separatkloakering af de ældre dele af Børkop, som i dag fælleskloakerede, er der anlagt store regnvandsbassiner, som har fået en udformning som naturlige søer. I forbindelse med dette projekt er Peder Breths parken blevet opdateret, og der er anlagt en mindre gadeidrætsbane. Der arbejdes også med fremme af natur og biodiversitet.

Boligområder

Området omkring Vestergade/Vinkelvej udgør et ældre kvarter med små byhuse blandet med ældre villaer. Kvarteret rummer bevaringsværdige bybilleder med huse, der ligger tæt ud til gaden og dermed giver en vis intimitet. Syd og vest for byen er der udlagt store områder til boligbebyggelse, som er under udbygning. En ny helhedsplan anviser hvordan byen kan yderligere udbygges over en lang årrække, samtidig med at der etableres mere skov til gavn for både klima, grundvand og rekreative muligheder.