Klimatilpasning

Rammer for områder i risiko for oversvømmelse

Rammebestemmelsen gælder områder, som er udlagt til byformål og som er udpeget til område med risiko for oversvømmelse. Ved fremtidig planlægning skal risikoen for oversvømmelse vurderes nærmere i forhold til hvorvidt og i hvilket omfang, det er nødvendigt at sikre den bebyggelse eller anvendelse, som lokalplanen muliggør, imod skader fra oversvømmelse. Bestemmelser om afværgeforanstaltninger skal fastsættes under hensyn til oversvømmelsens karakter og udbredelse samt sårbarheden af den planlagte anvendelse.

 

Rammer for områder i oplandet til Grejs Å 

Arealer i oplandet til Grejs å kan være særligt påvirket af vand eller vil påvirke nedstrømsliggende arealer. Det kan f.eks. være, at området er i risiko for oversvømmelse eller afleder til områder i risiko for oversvømmelse, afleder til særligt sårbare vandløb, at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af vand i området i forbindelse med planlægning af områderne.