Retningslinje for Monumentområdet i Jelling

Statisk kort

Inden for bufferzonen for monumentområdet, som vist på kortbilaget, må der i henhold til monumentområdets status som Verdensarv og de særlige kulturhistoriske værdier af national betydning ikke etableres anlæg eller byggeri, som virker forstyrrende på monumentområdet.

Ved bebyggelse og anlæg eller ved inddragelse af arealer til byudvikling indenfor bufferzonen skal der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier, og det skal godtgøres i hvert enkelt tilfælde, at beskyttelses- og bevaringsinteresserne sikres.

Redegørelse

Jelling By og monumentområdet udgør en helhed. Jelling har en række funktioner, der kan støtte op om monumentområdet med udstillingsbygning, bycenter med handel, service, parkering, station og boliger. Bufferzonen omfatter den del af byen, som har det tætteste samspil med monumentområdet, og som naturligt afgrænses af de tværgående veje. Bufferzonen er et område, hvor bebyggelse og anvendelse har relation til monumentområdet. Det kan f.eks. være bygningshøjder, materialer, indkig og udsigter. En del af bufferzonen mod nord mod det åbne land er sikret med en udsigtsfredning.