Retningslinje for lokalisering af dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune

Statisk kort

Udpegning af lokaliteter til større og mellemstore dambrug ved vandløb er vist på Oversigtskort Lokalisering af dambrug. Der lægges vægt på, at placering og udformning er hensigtsmæssig i forhold til landskab, miljø, natur og naboer.

FREA-anlæg skal som udgangspunkt placeres i erhvervsområder i tilknytning til byerne, men kan placeres i landzonen, hvis der kan redegøres for, at det er nødvendigt og mest hensigtsmæssigt, og der tages hensyn til landskab, miljø, natur og naboer.

Redegørelse

Vejle Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg, som indeholder en udpegning af dambrug ved vandløb. Udpegningen omfatter nogle af de lokaliteter, hvor der i forvejen ligger dambrug, og der udpeges ikke nye lokaliteter.

Udpegningen er delt op i større anlæg og mellemstore anlæg. Såfremt anlæggene skal udvides, skal det ske efter en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til landskab, miljø, natur og naboer.

I tilfælde af, at områderne ligger inden for fredede områder, skal der søges om tilladelse ved Fredningsnævnet.

FREA-anlæg

FREA-anlæg er fuldt recirkulerede akvakulturanlæg. I forbindelse med lokalisering af anlæggene i det åbne land skal der laves en konkret vurdering i forhold til påvirkningen af landskab, natur, miljø og naboer. Anlæggene udleder ikke til vandløb, men bortskaffer overskydende spildevand ved f.eks. nedsivning eller udsprinkling. Vejle Kommune har i forbindelse med udviklingsplanen screenet kommunen for områder, der er uegnede, måske egnede og egnede til nedsivning i forhold til grundvandsinteresser.

Link til Udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune.