Vejle Kommune vil øge biodiversiteten

Fulgekasser

Fuglekasser ved Skærup Å midt i Børkop

 

Naturen er trængt, og gennem de sidste 200 år er Danmarks naturareal faldet fra 60 % til 10 %. I dag er 37 % af alle danske pattedyr, 49 % af alle danske ynglefugle og 35 % af alle danske dagsommerfugle på den Danske Rødliste over truede arter. Hvis vi skal stoppe tilbagegangen, skal der arbejdes med flere tiltag.

Vi skal kortlægge den gode natur for at kunne yde en høj beskyttelse. Vi skal skabe sammenhængende naturarealer, og i udvalgte områder, skal der arbejdes med at efterligne naturlig afgræsning af arealerne. I andre områder skal den naturlige hydrologi genskabes, og vi skal have udpeget mere skov, hvor det primære formål er biodiversitet.

Vejle Kommune har derfor udarbejdet Biodiversitetsplan 2020-2024, som lægger en retning for, hvordan vi kan udvikle naturen i Vejle Kommune. Grønt Danmarkskort, som er en del af kommuneplanen, vil danne grundlag for indsatsen med at udvide og skabe sammenhæng mellem naturarealerne. Det er vigtigt, at de områder, der skal skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder, også får en høj naturkvalitet, hvis de skal understøtter biodiversiteten.

I de bynære landzonearealer vil kommunen fortsat understøtte kogræsserforeninger. Grundejerforeninger, lokalråd og borgere får også mulighed for at melde ind, om driften af grønne arealer skal ekstensiveres. Endvidere vil kommunen inspirere institutioner, virksomheder, grundejerforeninger og menighedsråd til selv at ekstensivere driften på deres græsarealer. Kommunen vil også arbejde med at ekstensivere driften på vejrabatter og rastepladser, hvor jorden er næringsfattig. For Vejle By og centerbyerne har kommunen vedtaget en træstrategi, der både er en strategi for forvaltning af eksisterende træer samt en strategi for, hvordan vi kan øge antallet af træer for at få gjort byerne grønnere og skabe daglige naturoplevelser i byen.

Sammen med Københavns Universitet er der igangsat et anvendelsesbaseret forskningsprojekt omkring Ravning og Runkenbjerg i forhold til at afdække potentialer og muligheder inden for øget biodiversitet i naturområder.