Udvikling af byerne ud fra egne forudsætninger

Jelling Monumenterne

Jellingmonumenterne er del af Jellings identitet

 

Byerne er forskellige i forhold til deres størrelse, og har også forskellig identitet, historie og kultur. Når vi udvikler byerne, skal vi gøre det ud fra deres egne styrker og forudsætninger.

Vejle er hovedbyen og knudepunkt for uddannelse, administration, sundhed og kollektiv trafik. Det er også her vi finder handel, oplevelser og kulturtilbud, som kan tiltrække gæster fra et stort opland, også uden for kommunegrænsen. Mange vil også gerne bo her. Kombinationen af en levende bymidte og ”den grønne skyline” i form af de skovklædte skrænter er en del af byens tiltrækningskraft, som vi skal arbejde på at styrke.

Byvisioner

De 4 gamle kommunebyer Give, Jelling, Egtved og Børkop betegnes ofte som de 4 centerbyer. Som analysen ”Ressourcer i centerbyerne” fra 2017 viste, er det byer med helt forskellig identitet og forskellige styrker og muligheder. Det er baggrunden for at der i løbet af 2019-2020 er udarbejdet by-visioner i samarbejde med borgerne. Byvisionerne er ikke detaljerede planer, men sætter en retning for byen med udgangspunkt i dens identitet og borgernes ønsker. Byvisionerne er en ramme om samarbejdet mellem lokalsamfundet og kommunen.

Gives byvision har fået titlen, ”Erhvervsby Give med vilje til handel og familieliv” Hovedbudskabet er at nytænkning, højteknologi og kreativitet kendetegner udviklingen af virksomheder inden for både service, turisme, handel og industri.

I Jelling er overskriften ”Vilde Jelling” og det handler bl. a. om oplevelser, kreativitet, kunst og kultur.

Børkops byvision har titlen Naturbyen – en byklynge ved Vejle Fjord. Naturbyen er en attraktiv bosætningsby, fordi der er unikke oplevelser lige uden for døren, og fordi naturen giver liv og karakter til byer og forbindelser.

Egtveds byvision vedtages samtidig med dette forslag til kommuneplan. Borgerne valgte udviklingsretningerne: "Ådalens og naturens hovedstad" og "Egtved - byen der gror" som de 2 vigtigste. Elementer fra alle de skitserede udviklingsretninger indgår i byvisionen. 

Lokalbyer og landsbyer

De mindre bysamfund, uanset om de har status af lokalbyer eller afgrænsede landsbyer i kommuneplanen, skal udvikles i samarbejde med borgerne og på baggrund af deres egne særlige styrker og forudsætninger. Det skal ske under den fælles overskrift ”strategisk landsbyplanlægning”.

Planlægningen vil ske over en årrække på baggrund af workshops og borgermøder i landsbyerne. Det fælles grundlag for processen er en del af kommuneplanen.

En analyse af data om befolkningsudvikling, befolkningssammensætning m v. viser, at de demografisk ikke adskiller sig væsentligt fra de større byer i kommunen. Der er visse steder affolkning af landdistrikter uden for landsbyerne, men landsbyerne har generelt et ret stabilt befolkningstal. Andelen af børn, unge, erhvervsaktive og ældre minder om resten af kommunen.

Derimod er der stor variation i landsbyernes historie og identitet og der er også kulturforskelle. Arbejdet med at styrke erhvervsliv og bosætning i landsbyerne vil derfor i høj grad tage udgangspunkt i beboernes oplevelse af deres landsby.