DK2020 - Vejle Kommune

DK-2020 Logo

Vejle Kommune tager ansvar og er blandt de 20 udvalgte kommuner i DK-2020 projektet. Klimaudfordringerne skal løses med samarbejde kommunerne imellem, og med projektet forpligtiger vi os til at give en anvisning på, hvordan kommunen kan leve op til Parisaftalen omkring global opvarmning samt målsætningen om klimaneutralitet i senest 2050. Fokus ligger primært på CO2-udledning og på at minimere risikoen for klimarelaterede oversvømmelser. Vejle Kommune har ved udgangen af 2020 vedtaget en klimaplan som led i DK2020-aftalen.

Det betyder, at Vejle Kommune sætter mere skub i planlægningen og dialogen med de vigtigste interessenter inden for energi, landbrug og transport i 2021. De indsatser, man vil gå i gang med, som er relevante i forhold til kommuneplanen, er:

  • Igangsætning af strategisk Energiplanlægning, der skal give overblik over fremtidig energiforsyning og udpege nye områder til mere energiinfrastruktur som solceller og vindmøller.
  • Aktiv dialog med landmænd, biogasselskaber og lokalsamfund om muligheder og placeringer af biogasanlæg
  • Dialog med landbruget om udtag af kulstofrige landbrugsjorde
  • Skovrejsning på kommunale arealer
  • Grønt tillæg til mobilitetsplanen med fokus på hverdagscyklisme

I Trekantområdet samarbejder vi omkring den grønne omstilling. En kortlægning viser, at der er ret store forskelle i de forskellige kommuners klimabelastning – både i selve mængden, men også hvor den kommer fra. I Vejle Kommune er den samlede udledning knap 1 mio. ton CO2, svarende til ca.  8,5 ton/indbygger.

I DK2020 er CO2-udledningen opdelt efter sektorer i Vejle Kommune beregnet til:

  • Transport (28 %)
  • Energi (32 %)
  • Landbrug (36 %)
  • Industri (1 %)
  • Affald (2 %)

For at reducere mængden af CO2 er der 2 muligheder: At reducere udledningen eller binde CO2.

Planlægningen kan understøtte den grønne omstilling. I kommuneplanen skaber vi rammerne for et bæredygtigt liv i byerne og fremmer den grønne mobilitet. Vi arbejder for alternative og grønne energiformer samtidig med, at vi understøtter etableringen af nye skove og naturområder. I DK 2020 bliver der opsat en række mål og indsatser omkring CO2-reduktion og-binding, som kommuneplanen er en del af f.eks. gennem anvendelse af arealer. Kommuneplanen udstikker også rammerne for placering af nye energianlæg. I forhold til klimatilpasning beskriver kommuneplanen, hvordan der i planlægningen skal arbejdes med forebyggelse og afværgeforanstaltninger.

Emnerne indenfor grøn omstilling er en integreret del af de forskellige afsnit i kommuneplanen.