Retningslinje for kulturhistoriske værdier og kulturmiljøer i Vejle Kommune

Statisk kort

Inden for de udpegede kulturmiljøer må der kun planlægges for og udføres aktiviteter inden for byggeri, anlæg, råstofgravning med videre, hvis der tages hensyn til kulturmiljøerne, og det kan godtgøres, at de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser sikres.

De kulturhistoriske værdier, kulturmiljøer og kirkeomgivelser er på Oversigtskort Kulturhistorie og kirkeomgivelser.

Redegørelse

Kulturmiljøer spænder tidsmæssigt fra områder med arkæologiske spor fra forhistorisk tid til områder med spor af det 20. århundredes industri eller velfærdssamfundets udvikling.

I Vejle Kommune er der flere vigtige spor fra vikingetiden. Mest kendt er naturligvis Jelling Monumenterne, der på baggrund af fund fra de seneste år, er blevet levendegjort med den kunstneriske bearbejdning af palisaden og skibssætningen. Men også Ravningbroen er et vigtigt spor fra den tid.

Fra nyere tid er det især vandmøller og vandkraftdrevet industri, som er bevaret. Takket være det kuperede terræn omkring Vejle har der været god energi i mange vandløb ikke mindst i Grejsdalen.

En lang række landsbyer, med deres omgivende ejerlav, og stationsbyer, er også udpeget som kulturmiljøer. Det kan være bysamfund, der fortæller om jernbaner, højskolebevægelse, andelsbevægelse og religiøse vækkelser, der satte deres præg på landdistrikterne omkring år 1900.

Andre vigtige strukturer, der er udpeget, er herregårde, med deres omgivende herregårdslandskab, og i nogle tilfælde, husmandsudstykninger.

Enkelte steder er der også spor fra 2. verdenskrig og besættelsen, særligt omkring Vandel

I Vejle by er der vigtige og velbevarede eksempler på industrikulturarv f. eks. Spinderihallerne, som dog ikke er udpeget som kulturmiljø, men er sikret på anden måde.

Udpegningen af kulturmiljøer fremhæver en række særligt værdifulde kulturhistoriske træk i området. Der er lagt vægt på kulturmiljøer med egnskarakteristiske eller særlige kulturhistoriske træk samt koncentrationer af kulturspor, som i sammenhæng beskriver en historisk periode eller forløb.

Udpegningen af kulturmiljøer i kommuneplanen udelukker imidlertid ikke, at der kan ske udvikling inden for områderne, men sikrer, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

De bevaringsværdige bygninger fremgår af kommuneplanens rammedel.

Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer inden for et udpeget kulturmiljø kan derfor kun ske med udgangspunkt i de kulturhistoriske elementer så de ikke herved forringes eller går tabt, men om muligt fremhæves og styrkes til gavn for en ny udvikling.

Se de udpegede kulturmiljøer i rapport under "baggrundsrapporter"