Forebyggelse af klimaændringer

Forebyggelse af klimaændringer tager i Vejle Kommune afsæt i DK2020-planen, som kommunen har vedtaget. Klimaindsatsen står på mange ben, og omfatter følgende områder:

  • Forsyning med vedvarende energi
  • Udfasning af olie-og gasfyr
  • Udnyttelse af biogasressource i landbruget
  • Udtag af kulstofrige landbrugsjorde
  • Skovrejsning
  • Tillæg til mobilitetsplanen med fokus på hverdagscyklisme
  • Udvikling af lokalplaner med lavere klimaaftryk
  • Udarbejdelse af manual for bæredygtigt byggeri
  • Grøn indkøbspolitik.

I kommuneplanen arbejdes der hovedsageligt med arealanvendelsen og kommuneplanen kan her understøtte den grønne omstilling ved at skabe rammerne for et bæredygtigtbyliv og fremme den grønne mobilitet. I kommuneplanen udlægges der områder til energianlæg, der producerer vedvarende energi, og der udpeges områder til nye skove og naturområder, der kan være med til at binde CO2. Disse elementer af den grønne omstilling er indarbejdet i de forskellige  kapitler i kommuneplanen.