Baggrundsrapporter

Rapporten er en opdateret udgave af "Kulturmiljøer i Vejle Kommune". Rapporten knytter sig til retningslinje for kulturmiljøer i Vejle kommune og rummer en kort beskrivelse af hvert enkelt kulturmiljø og dets sårbarhed. Der er også oversigtskort og fotos af hvert område. Formålet er at fortælle om baggrunden for at områderne er udpeget og hvilke kvaliteter man skal søge at fastholde. 

"Temaplan For Mindre Landsbyer" knytter sig til kommuneplanens rammedel for Det åbne land. De enkelte landsbyers afgrænsning findes på kort, og landsbyerne har rammebetegnelse 99.L.1 til 99.L.41. Dokumentet er udarbejdet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Vejle kommune og rummer beskrivende tekst, fotos og kort, der omhandler den enkelte landsby, dens udvikling og dens vigtigste bygninger og andre karakteristiske træk.
De beskrivelser og kortlægninger af landsbymiljøer, som findes i dokumentet, skal opfattes som en opmuntring og inspiration til lokal debat om landsbyens udvikling og fremtid. Naturen omkring den enkelte landsby, som netop er ét af de aktiver, beboerne fremhæver, beskrives kort og overordnet.

"Kirkernes Omgivelser I Vejle Amt Vejle Kommune" er udarbejdet af Vejle amt i 1989. Dokumentet findes kun i scannet udgave og i papirudgave.
Rapporten udgør udpegningsgrundlaget for kirkernes nær- og fjernomgivelser og knytter sig til retningslinjen for kirkeomgivelser. Rapporten indeholder en uddybende teknisk gennemgang af forholdene omkring kirkerne i hele det daværende Vejle Amt. Formålet med den er at give kommuner og kirkelige myndigheder mulighed for at vurdere de hensyn, der skal tages i forbindelse med byggeri og anlæg i kirkernes omgivelser.

"Landskabskarakterbeskrivelser Alle Bevaringsværdige Landskaber" knytter sig til retningslinjen ”bevaringsværdige landskaber” som findes andetsteds på denne hjemmeside. Det indeholder tekst, kort og fotos der udgør en samlet analyse af alle kommunens bevaringsværdige landskaber.
Et landskab består groft sagt af et naturgrundlag, en række kulturhistoriske spor og så det, vi sanser eller oplever. Naturgrundlaget er terrænet, som det er skabt af isen under sidste istid og siden er formet af vind, vejr og plantevækst. Kulturhistorien er de spor, generationers brug af landskabet har efterladt, siden vi mennesker kunne fælde træerne, bygge, grave og pløje. Det er det vi kalder landskabskarakteren. På baggrund af alt dette munder analysen af hvert område ud en række opmærksomhedspunkter.

Kortlægningen af landskabet er først og fremmest et redskab for planlæggere og politikere, som har ansvaret for at beskytte landskabernes bevaringsværdier.  Landskabskortlægningen hjælper kommunen med at vurdere hvordan store anlæg kan indpasses i landskabet, og er et fælles sprog, som kan benyttes i dialogen med andre myndigheder omkring store trafikanlæg og lignende.

Se film om Bevaringsværdige Landskaber

Vejledning om tæt-lavt byggeri

Vejledningen er en hjælp til at forstå de generelle rammer om tæt-lavt byggeri. Vejledningen er tænkt som et dialogværktøj med bygherrer og rådgivere, og skal være med til at sikre arkitektoniske kvaliteter og en god tilpasning til omgivelserne.