Redegørelse for sammenhæng til Vejle Kommunes nabokommuner

Erosion

Vejle Kommunes kyster grænser op til Hedensted og Fredericia kommuner. Etablering af kystbeskyttelse skal ses i sammenhæng med nabokommunernes udpegninger, da kystbeskyttelse kan påvirke erosionen i naboområder. Der bør derfor på tværs af kommunerne redegøres for konsekvensen af nye kystbeskyttelsesanlæg. Kystområdet ved kommunegrænsen mod Fredericia er ikke påvirket af erosion. Jf Kystatlas foregår der her en fremrykning af kysten. I området ved kommunegrænsen mod Hedensted er der jf. Kystatlas en lille erosion. Der er lavet hård kystbeskyttelse mod erosion langs sommerhusområdet Ulbækhus.

Oversvømmelse

Vejle Kommune grænser op til følgende kommuner i Region Syddanmark: Fredericia, Kolding, Vejen og Billund. I Region Midtjylland grænser kommunen op til kommunerne Hedensted og Ikast-Brande.

Vand tager ikke hensyn til kommunegrænserne, det er vandoplande der bestemmer hvor vandet løber hen. Vandoplandet til Vejle by ligger udelukkende i Vejle Kommune. I den nordlige del af Vejle Kommune ledes vand bl.a. til Bjørnkærgrøft som fører vandet til Gesager Å i Hedensted Kommune. Endvidere har Vejle Kommune kyststrækninger der på den nordlige side af fjorden støder til Hedensted Kommune og støder på den sydlige side til Fredericia Kommune.

Det er vigtigt, at der samarbejdes over kommunegrænserne, når der skal findes løsninger, så det sikres at forholdene ikke forværres i en nabokommune, når der planlægges. Etablering af afværgeforanstaltninger skal ses i en sammenhæng med nabokommunernes udpegninger, da jordforhold, terræn, kyster, vandløbsoplande og lignede kan påvirke naboområder og oplande. Der bør derfor på tværs af kommunerne redegøres for konsekvensen af nye kystbeskyttelsesanlæg, samt afledning af overfladevand ud over det naturlige, eller hvis nye anlægsprojekter medfører en betydelig øget udledning til et vandløb.

Konkret har der været dialog med Hedensted Kommune vedr. afledning af vand til Bjørnkærgrøft og med Fredericia Kommune vedr. et fælleskommunalt kystbeskyttelses/oversvømmelses-projekt ved Høll og Rands Fjord.

Der vil i nye lokalplaner blive redegjort for hvordan lokalplanområdet tilpasses klimaændringerne og konkret hvordan de forventede konsekvenser af en langsigtet klimaændring imødegås. Når der planlægges vil det blive vurderet om afledning af vand fra de aktuelle område vil give udfordringer til det vandsystem vandet tilledes. Hvis vandoplandet bevirker, at vand ledes til en nabokommune og det vurderes at dette kan give udfordringer, vil Vejle Kommune gå i dialog med den aktuelle kommune om håndtering af eventuelle oversvømmelseskilder samt eventuelle afværgeforanstaltninger.