Kommuneplanens retsvirkninger

Kommunen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse og efterleve retningslinjerne. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning, administration og anlægsvirksomhed.

Kommuneplanen har ingen direkte retsvirkninger over for kommunens borgere. Planen i sig selv kan hverken forbyde eller give lov til bestemte ting. Det kan først ske via den konkrete sagsbehandling.

Mindre projekter som f.eks. opførelse af en etageejendom i bymidten kan i mange tilfælde gennemføres uden, at der laves en lokalplan. For områder, hvor der ikke er udarbejdet lokalplaner eller byplanvedtægter, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt gældende servitutbestemmelser berøres ikke af kommuneplanen, men kan ophæves eller ændres ved en lokalplan.

For nogle områder er der også lavet generelle rammebestemmelser, selvom der ikke skal laves lokalplan. Planloven giver mulighed for, at rammebestemmelserne kan udgøre et direkte administrationsgrundlag i en del sager om byggeri og arealanvendelse. Der er således mulighed for at nedlægge et konkret forbud mod tiltag, der er i strid med rammebestemmelserne.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Rammerne giver ikke den enkelte grundejer ret til at anvende eller bebygge sin ejendom i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor ofte på grund af den mere detaljerede planlægning være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, antal etager med videre.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og tinglyste servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan eller ved, at byrådet ophæver forældede lokalplaner.

Når kommuneplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har byrådet mulighed for at regulere anvendelsen af de enkelte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen.