Arealer skal anvendes til flere formål

Cyklister på Bindeballestien

Cyklister på Bindeballestien

Presset på arealforbruget bliver ikke mindre de kommende år.  Byerne udvikler sig og vi bygger flere veje. Flere efterspørger rekreative friluftsmuligheder, og vi skal have stoppet og vendt udviklingen med en faldende biodiversitet. Vi skal derfor planlægge helhedsorienteret i det åbne land, og sørge for, at arealerne kan tjene flere formål.

Vi vil derfor i den kommende planperiode arbejde for at adressere disse udfordringer i en helhedstilgang, hvor vi vil se på, hvordan vi kan sikre:

  • Sammenhængende robuste landbrugsarealer til produktion
  • Sammenhængende naturarealer med bedre biodiversitet
  • Klimatiltag herunder oversvømmelsesområder, bufferzoner og bræmmer
  • Flere miljøtiltag – kvælstof, fosfor og suspenderet stof
  • Øget friluftsliv – stier, opholdsarealer, aktivitetsarealer
  • Byudvikling, landdistriktsudvikling, infrastruktur

Det åbne land udgør i Vejle Kommune ca. 2/3 af det samlede areal. Selvom de fleste mennesker bor i byerne, er der tilknyttet mange interesser og kvaliteter i det åbne land. Det åbne land danner grundlag for fødevareproduktion, bosætning og rekreative oplevelser. Her er også store beskyttelsesinteresser i forhold til natur, landskab og kulturhistorie. Vores drikkevand bliver hentet fra undergrunden i det åbne land og her bliver også gravet råstoffer. Klimaændringer medfører behov for arealer til energianlæg og arealer, der kan tilbageholde vand, og udledning af næringsstoffer fra landbruget skaber behov for etablering af vådområder.

Synergiprojekt Grejs Ådal er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder med helhedstilgang. Når vi i Grejs Ådal undersøger, hvordan vi kan forsinke vandet inden, det rammer Vejle by i ved at styre vandet i våde områder, kan arealerne samtidig være med til at binde CO2, fosfor, og kvælstof, være med til at understøtte biodiversitet eller med den rigtige placering samtidig blive et værdifuldt rekreativt område. Gennem skovdrift eller skovrejsning kan vi producere bæredygtige råstoffer, understøtte biodiversitet, beskytte grundvand og skabe rekreative muligheder. Det er gennem en sådan tilgang vores værdifulde åbne land-ressource kan sikre, at vi løser vores udviklingsbehov, selv om vi kun har det areal, vi har.