Retningslinje for motortrafik fra Ødsted til E45 i Vejle Kommune

Der kan anlægges en ny motortrafikvej fra Ødsted til til motorvej E45 syd for Vejle.

Motortrafikvejen anlægges med en linjeføring som vist med rød farve på kort A.

Redegørelse 

Den nye motortrafikvej indgår i en samlet plan for udbygning af det overordnede vejnet i området.

Projektet skal medvirke til at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Motortrafikvejen forventes at få en trafikbelastning på ca. 5.500 biler / døgn.

Vejen har en samlet længde på 10,2 km .Der vil være en lang række under- og overføringer af eksisterende veje og stier, ligesom der vil være faunapassager. Desuden vil der være et tilslutningsanlæg til E45 og rute 170 (Vejle-Kolding-vejen).

Det planlagte vejanlæg udføres som motortrafikvej, og der er derfor blevet udført en VVM-redegørelse, der ligger til grund for den vedtagne linjeføring. Der henvises til regionplantilæg nr. 1 Vejle Amt samt tilhørende VVM-redegørelse.