Redegørelse for grundvandsinteresser

Redegørelsen omfatter ikke-udnyttede arealer til erhverv, som blev udlagt i Kommuneplan 2017-2029

Egtved

4.E.5: 4,6 ha udlagt til erhverv

I 2015 udarbejdede Vejle Kommune en grundvandsredegørelse for hele kommunen, Byvækst og Grundvand, og vurderingen af det nye arealudlæg tager udgangspunkt i grundvandsredegørelsen.

Hele Egtved er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den vestlige del af byen er desuden udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Hele byen ligger desuden indenfor vandindvindingsoplande til forskellige vandværker.

Det nye erhvervsområde ligger indenfor OSD og indvindingsoplandet til Tørskind Vandværk. Boringerne til Tørskind Vandværk ligger mere end 2,5 km nord for området og området er ikke særligt sårbart over for nitrat. Egtved Vandværk har to kildepladser centralt i byen.

På baggrund af den store afstand til Tørskind Vandværks kildeplads, den lille sårbarhed i området, Egtved Vandværks dybe boringer (105 m) samt grundvandets strømningsretning i området kan området udvikles på særlige grundvandsbetingelser. De tilladte miljøklasser vil være 1-4, dog ikke grundvandstruende virksomheder.

Ødsted

24.E.3: 2 ha udlagt til erhverv

I 2015 udarbejdede Vejle Kommune en grundvandsredegørelse for hele kommunen, Byvækst og Grundvand, og vurderingen af det nye arealudlæg tager udgangspunkt i grundvandsredegørelsen.

Arealet ligger inden for indvindingsoplandet til Ødsted Vandværk. Ødsted Vandværks boringer ligger ca. 1 km nord for området, og området er ikke sårbart over for nitrat. På baggrund af afstanden til kildepladsen og den lille sårbarhed vurderes det, at området kan udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3, og miljøklasse 4 for virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet. Byudviklingen skal ske på særlige grundvandsbetingelser.