Retningslinje for risikostyring af oversvømmelse i Vejle Kommune

Statisk kort

Ved fremtidig planlægning og byggeri i risikoområdet for oversvømmelse skal der ske en sikring mod en vandstand på op til 2,5 (DVR90) inden for områder, der er udpeget i risikostyringsplanen. Risikostyringsplanens område er vist på Oversigtskort Risikostyringsplan.

Redegørelse

Med potentielt oversvømmelsestruede områder menes de områder, som staten har udpeget i henhold til EU´s oversvømmelsesdirektiv.

Vejle Kommune er med baggrund i direktivet udpeget som potentielt truet af oversvømmelser fra Vejle Fjord og oversvømmelser fra Vejle Å og Grejs Å og i en kombination heraf. Udpegningen betyder, at det ikke kan udelukkes, at ekstreme situationer med oversvømmelse kan opstå.

Det udpegede område i Vejle Kommune fremgår af kortet. Området udgøres af et areal der strækker sig fra havneområdet og Rødkilde Gymnasium til dele af Vejle midtby og området ved Rosborg Gymnasium, og videre mod vest langs Vejle Å og Kongens Kær til øst for Skibet.

I forlængelse af udpegningen har staten udarbejdet kort over faren for oversvømmelse og et kort over oversvømmelsesrisikoen. Farekortet er lavet på baggrund af sandsynligheden for oversvømmelse og af hvilken potentiel skade, oversvømmelsen kan medfører på mennesker, bygninger, infrastruktur, drifts- og produktionstab m.v.

Risikokortet er lavet på baggrund af sandsynligheden for oversvømmelse ganget med de potentielle skader, som en oversvømmelse vil kunne medføre.

Vejle Kommune har på baggrund af fare- og risikokortene udarbejdet en risikostyringsplan som er vedtaget af Vejle Byråd den 16. september 2015. Risikostyringsplanen har særlig fokus på forebyggelse, sikring og beredskab. Risikostyringsplanen indeholder en vurdering af statens fare- og risikokort for oversvømmelser. På baggrund af vurderingen er der sat mål og handlinger for styringen af risikoen for oversvømmelse. Der er opstillet forebyggende handlinger – herunder fastsættelse af en minimums sikringskote på 2,5 meter (DVR90) ved fremtidig planlægning og byggeri samt anlæg i risikoområdet. DVR 90 er et dansk højdesystem til angivelse af koter over et fastlagt 0-niveau. Med en sikringskote menes at bygninger/anlæg skal være sikret mod en vandstand på 2,5 meter. Sikringen kan ske på forskellige måder – f.eks. ved at hæve byggeriet/anlægget, sikre bygningen/anlægget med skodder/porte, indrette og/eller konstruere bygningen/anlægget til at kunne modstå vand i kote 2,5 meter. Sikringskoten er derfor ikke nødvendigvis det samme som gulvkote eller terrænkote.

For nærmere beskrivelse af mål og handlinger henvises der til Risikostyringsplanen for oversvømmelse – Vejle Midtby.

Risikostyringsplanen skal revideres hvert 6. år- dvs. staten skal lave en revideret kortlægning af fare- og risikoen i 2018-2019 og Vejle Kommune har revideret risikostyringsplanen i 2021.