Vi udnytter klimaudfordringerne positivt

Visualisering af fremtidigt bymiljø med vand

Vision for fremtidig byudvikling med plads til vandet

Vi oplever allerede i dag vejrmæssige udsving. Skybrud og stormflod sker oftere end tidligere, samtidig med at tørkeperioder kommer hyppigere og varer længere. Særligt vandet er en udfordring i Vejle, hvor byen er udpeget som et af de 14 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse.

Klimaforandringerne påvirker alle – både private borgere, investorer og erhvervslivet. Der efterspørges handling, både fra myndighederne og borgerne, men der skal også ses på muligheden for selv at kunne håndtere udfordringerne. Det skal ske i forhold til viden om hændelser og for at fysisk at kunne sikre værdier.

Strategisk arbejder Vejle Kommune med en stormflodsstrategi for Vejle by. Målet er at lave en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen, og både skaber tryghed, giver nye rekreative muligheder og sikrer byudviklingsmulighederne. Strategien efterfølges af et Løsningskatalog og en Risikostyringsplan 2.0.

Derudover er en strategisk spildevandsplan undervejs, ligesom en række konkrete projekter i form af en klimapark i Børkop og en grøn klimasikret kile i Østbyen er under realisering.

Sammen med Københavns Universitet er der igangsat et anvendelsesbaseret forskningsprojekt i Grejsdalen i forhold til at afdække potentialer og muligheder inden for håndtering af klimaudfordringer i naturområder.