Centerområder

Hvad kan et centerområde indeholde?

I relation til Miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal områderne betragtes som områdetype 3.

I de af centerområderne, der er udpeget som egnede til fortætning eller byomdannelse, skal det sikres, at der arbejdes med en høj tæthed. Det betyder, at det skal vurderes, om lokalplanen skal indeholde en min. etagehøjde og et loft over antallet af p-pladser på terræn. Som udgangspunkt må der ikke opføres bebyggelse under 3 etager i centerområderne i Vejle Midtby.

I alle lokalplaner skal der sikres anlagt parkeringspladser og friarealer svarende til en tilstrækkelig dækning jf. parkeringsnormen (se menu til venstre) . Hvis det ikke er muligt at anlægge tilstrækkelige friarealer og p-pladser på terræn, skal p-pladser anlægges som parkeringshus eller –kælder. For centrale dele af Vejle er der en parkeringsfond. Hvis der ikke kan etableres p-pladser på egen grund, kan der i stedet indbetales bidrag til denne efter det gældende regulativ.

I centerområder i Vejle Midtby skal alle større parkeringspladser udføres som parkeringshus eller –kælder, medmindre særlige forhold taler for andet.

Centerområder skal planlægges under hensyn til principper for bæredygtig byudvikling. Det betyder, at ledige arealer i bymidterne skal udnyttes til kontorerhverv, kulturliv og detailhandel og andre anvendelser, herunder etageboliger, der naturligt hører hjemme i bykernerne. De centralt beliggende områder, der egner sig til fortætning og byomdannelse, skal planlægges med en høj tæthed.

Centerområder må anvendes til boliger, offentlige formål og erhverv i form af detailhandel, kontorer, klinikker, hoteller, restauranter, forlystelser, fritidsaktiviteter og lign. Områderne skal hovedsageligt benyttes af virksomheder og funktioner, der har særligt behov for en central placering.

Ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet og med en høj og tæt bebyggelse placeret i gadelinjen. Der skal arbejdes med grønne facader, grønne tage og grønne beplantninger alle steder, hvor det er muligt.

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for centerområder

Bestemmelsen gælder, hvor andet ikke er angivet.

Områder udlagt til centerformål i Vejle Midtby, Give, Egtved og Børkop

  Maksimal bebyggelsesprocent Fælles friareal, minimum
Boliger * 10 % af grund
Offentligt formål * 10 % af grund
Anden anvendelse * 10 % af grund

* Se rammen for det specifikke område

Områder udlagt til centerformål i bydelscentrene

  Maksimal bebyggelsesprocent Fælles friareal, minimum
Centerformål 40 %  15 % af etageareal
Offentligt formål 40 % 15 % af etageareal
Boliger 40 % 10 % af grund