Bevægelse i hverdagen for alle

Cyklist

Cyklist

 

Der er et stort potentiale i at tænke bevægelse og sundhed sammen. Både i forhold til at mindske trængsel og CO2-udledningen, skabe byer, der er rare at være i, samt styrke kroppens fysik og dermed vores sundhed.

Vi bevæger os mere og længere. Og selvom mobilitet er meget mere end bare transport fra A til B, er det stadig de traditionelle transportformer, der fylder i infrastrukturen. Privatbilismen stiger og vi kører mere og længere. Det sker samtidig med, at sundhedsstyrelsen påpeger, at bare 30 min. fysisk aktivitet har en sundhedsfremmende virkning.

Når vi udvikler i byerne, tænker vi den overordnede infrastruktur for gående og cyklende ind fra starten. Land og by skal bindes bedre sammen med nye cykelruter og stier, og arbejdet med at gøre naturen tilgængelig fortsættes med afsæt i landdistriktsudviklingen. I planlægningen vil vi deltage i udviklingsprojekter om at skabe mere bevægelse og flere kulturoplevelser i hverdagen.

I mobilitetsplanen for Vejle by er der et særligt fokus på at flytte mere mobilitet over på aktive transportformer. Næsten 50% af alle ture på under 5 km sker i bil, hvilket er med til at sætte infrastrukturen under pres. Bløde trafikanter prioriteres derfor særligt indenfor parkeringssøgeringen. Sikkerhed og tryghed er en afgørende faktor, hvorfor bløde trafikanter også tænkes ind i den kommende trafiksikkerhedsplan. Nogle konkrete indsatser, der understøtter intentionerne om at flytte transportformer, er f.eks. at give mulighed for at prøve el-cykler, skabe bedre faciliteter og muligheder for bløde trafikanter samt kampagner om at cykle til skole og arbejde. 

Figur - Mobilitetsblomsten der viser ringvejssystem i Vejle by

Et af principperne, der arbejdes ud fra er, at der er forskellige prioriteter af mobilitetsformer afhængigt af, hvor man er. I bymidten prioriteres bløde trafikanter og i udkanten af byen er fokus på vejnettet, mens offentlig transport skal være tilgængeligt i hele byen.  

Figur - mobilitetstrekanten og prioriterede transportformer

I Natur- og friluftstrategien arbejdes på at gøre naturen rigere og mere tilgængelig. Et mål er at sikre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. Dette skal opnås ved at samarbejde med lodsejere, frivillige organisationer og lokalråd. Konkrete indsatser går på at sikre en god standard af stier og etablere nye gå- og vandreruter og tilhørende muligheder for overnatning. Derudover skal de rekreative tilbud i skovene udbygges – herunder etablering af mere skov og opkøb af eksisterende private skovarealer. Badning og svømning i fjorden og søer skal understøttes ligesom aktiviteter på vandet i form af kano og kajakroning.

Sammen med Københavns Universitet er der igangsat et anvendelsesbaseret forskningsprojekt omkring Børkop og Brejning i forhold til at afdække potentialer og muligheder indenfor rekreativ aktiviteter i naturområder.

Derudover arbejdes med at gøre kulturtilbud rundt om i kommunen tilgængelige, ligesom der er konkrete planer om etablering af nye spektakulære udsigtsplateauer i ådalslandskabet.