Forhold til anden planlægning

Trekantområdets planlægningsopgaver

Trekantområdets kommuneplan skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen på et bæredygtigt grundlag. Kommuneplanen er den samlede arealplanlægning for Trekantområdet og fastsætter rammerne for arealanvendelsen, og på en række områder rammerne for den mere detaljerede planlægning i Trekantområdets kommuner. Kommuneplanen skal også afspejle og forholde sig til en række regionale og statslige mål, planer og hensyn. Kommuneplanen er en konkretisering af de overordnede mål for Trekantområdets kommuner. Målene for Trekantområdet tager udgangspunkt i Strategi for vækst og attraktivitet fra 2019, der bygger videre på målsætningerne fra planstrategierne fra 2007, 2011 og 2015.

Den statslige trafikplan

Den kommunale trafikplanlægning skal spille sammen med ministerens vejplan og statslige infrastrukturplaner i øvrigt.

Togfonden DK

Med Togfonden DK-aftalen er det besluttet, at der med den såkaldte timemodel skal gennemføres en ambitiøs udbygning af hovedbanenettet mellem København og hhv. Aarhus/Aalborg og Esbjerg, nye banestrækninger, opgraderinger, elektrificering og nye hurtige tog. Som en del af den præsenterede plan for timemodellen har det været forudsat, at også Fredericia, Kolding, Vejle, Horsens og Randers skal betjenes med de hurtige superlyntog, og dermed få fordelen af væsentligt forkortede rejsetider. Med aftalen i forligskredsen bag Togfonden DK, fra maj 2014, var det også besluttet, at forbindelsen til Billund skulle være en konventionel bane via Jelling – i tilknytning til Vejle-Herning banen, og at den skulle være færdig senest i 2020. De oprindelige tidsplaner er ikke længere aktuelle. Dog er banen til Billund stadig er på tegnebrættet, eftersom der blev foretaget en VVM-undersøgelse i 2018. Sammen med Billund-banen er hastighedsopgradering på strækningen Fredericia-Aarhus samt en ny bane på tværs af Vejle Fjord endnu ikke finansieret.

Den nye bane hen over Vestfyn har anlægsstart i 2023.

De statslige vandområdeplaner

Vandområdeplanerne for anden planperioden (2015-2021) blev offentliggjort i 2016.

Der er udarbejdet en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter, som Danmark er inddelt i. Indsatsprogrammet for alle vandområdedistrikter er fastlagt i en bekendtgørelse, Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter fra 2017.

Vandområdeplanerne beskriver, hvordan Danmark implementerer EU’s vandrammedirektiv.

Kommuneplanen må ikke stride mod vandområdeplanerne. I de lokale dele af Kommuneplan 2021 har de 7 kommuner i Trekantområdet redegjort for, hvordan kommuneplanen forholder sig til vandområdeplanerne.

Den statslige vandplanlægning for næste planperiode dækker perioden 2021-2027. Bekendtgørelse om indsatsprogrammet for næste periode sendes i høring i 2021 og skal endelig vedtages senest den 21. december 2021. Det endelige indsatsprogram er på tidspunktet for udarbejdelsen af denne kommuneplan endnu ikke vedtaget og udsendt.

Redegørelse for vandområdeplanernes sammenhæng til Vejle Kommunes planlægning

Kommuneplanen indeholder en retningslinje om håndtering af tag- og overfladevand. Hensigten med retningslinjen er, at overfladevand fra tage og befæstede arealer så vidt muligt skal håndteres lokalt, således at vandløb og afløbssystemer ikke belastes yderligere.

For en række konkrete rammeområder kan indsatsen i henhold til vandhandleplanen få betydning for arealanvendelsen.

Givskud 11.B.4., lokalplan 040301 – Der skal laves en restaurering af Givskud Bæk, der indebærer udlæg af groft materiale.

Vejle Nord 1.6.E.13 og 1.6.E.12 – Der skal laves en restaureringsindsats for Bjørnkær Grøft.

I kommuneplanen er der udlagt skovrejsningsområder langs en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i henhold til Vandplanen. Kommunen vil sikre, at der i forbindelse med tilsagn om tilskud til skovrejsning forudsættes en tilstrækkelig afstand til vandløbet i forhold til de planlagte vandløbsforanstaltninger. 

Risikostyringsplaner

EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv på baggrund af store oversvømmelser i flere europæiske lande. Staten har på baggrund af EU’s oversvømmelsesdirektiv udpeget en række områder i Danmark som områder, hvor der er en stor sandsynlighed for oversvømmelse og hvor der samtidig er risiko for, at store værdier går tabt.

I Trekantområdet blev Fredericia og Vejle byer udpeget i oversvømmelsesdirektivets 1. planperiode, og kommunerne har derfor udarbejdet risikostyringsplaner for disse byer i henhold til direktivet. Risikostyringsplanerne har særligt fokus på forebyggelse, sikring og beredskab. Planerne indeholder kort over de særligt udsatte områder og der er opstillet mål og handlinger for styringen af risikoen for oversvømmelse.

Risikostyringsplanerne revideres hvert 6. år ved, at staten reviderer risiko og kortlægning, og kommunerne efterfølgende reviderer risikostyringsplanerne. Kolding er blevet udpeget som nyt risikoområde i oversvømmelsesdirektivets 2. planperiode 2016–2021.

Revisionen af Fredericias og Vejles risikostyringsplaner fra 2015 samt udarbejdelse af ny risikostyringsplan for Kolding skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Kommuneplanen må ikke være i strid med risikostyringsplanerne.

De statslige Natura 2000-planer

De statslige Natura 2000-planer for planperioden 2016-2021 blev vedtaget i april 2016. Natura 2000- områderne udgøres af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Områderne er udpeget for at beskytte særligt værdifuld natur og arter. Der er lavet Natura 2000- planer for 252 naturområder, og hver plan beskriver, hvordan naturen kan udvikle sig positivt. Overordnet skal planerne forhindre tilgroning, udtørring og opsplitning af naturtyperne i Natura 2000- områderne, samt at sikre naturtyper og arter kommer i gunstig bevaringsstatus. For at føre planerne ud i livet er der i 2017 udarbejdet handleplaner i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunerne. Kommuneplanen må ikke stride mod naturplanerne. I de lokale dele af Kommuneplan 2021 har de 7 kommuner i Trekantområdet redegjort for indholdet i Natura 2000 planerne.

Redegørelse for Natura 2000-planernes  sammenhæng til Vejle kommunes planlægning

I kommuneplanen er der udlagt skovrejsningsområder ved en række habitatnaturområder. Kommunen vil sikre, at der forudsættes en tilstrækkelig afstand til arealerne med habitatnatur.

Havplan

Søfartsstyrelsen har den 31. marts 2021 sendt forslag til Danmarks første havplan i 6 måneders offentlig høring. Havplanen dækker hele det danske havområde og går helt ind til strandkanten ved overgangen mellem vand og land, hvor planloven gælder.

Retsvirkningen af havplanen, herunder ændringer af havplanen, indtræder ved offentliggørelse af forslaget, jf. havplanlovens § 14. Offentlige myndigheder må efter bestemmelsen, hverken meddele tilladelser eller planlægge i strid med hverken et offentliggjort forslag til havplan eller forslag til ændring af havplanen eller til en gældende havplan. I de tilfælde, hvor der efter planloven er kommunal kompetence til at planlægge på søterritoriet, er den kommunale planlægning underordnet den statslige havplan og må ikke stride herimod, jf. havplanlovens § 14.

Eksisterende kommune- eller lokalplaner mister ikke deres gyldighed, selvom de er i strid med det offentliggjorte forslag til havplan. Kræver realisering af en kommune- eller lokalplan tilladelse eller yderligere planlægning, er det dog en forudsætning, at disse kan meddeles / vedtages i overensstemmelse med havplanen.

Forslag til Danmarks første havplan er offentliggjort efter den politiske godkendelse af forslag til kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdets kommuner, og havplanen og dens bestemmelser har ikke indgået i statens bemærkninger til de fremlagte kommuneplanforslag.

Frem til udløb af havplanforslagets høringsperiode den 30. september 2021 - men også i tiden derefter - kan der skabes større klarhed over havplanens konkrete betydning for kommunernes planlægning samt konsekvenser for de nødvendige tilladelser for realisering af planlagte forhold.

For en vurdering af, hvorvidt ny kommune- og lokalplanlægning er i overensstemmelse med havplanen, skal kommunerne henvende sig til de relevante ressortministerier.

Regional planlægning

Region Syddanmark har den 21. juni 2021 vedtaget Råstofplan 2020. Planen indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer, indsatsområder, retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder.

Kommuneplan skal forholde sig til den regionale planlægning og må ikke være i strid med råstofplanen.

Regionen har udarbejdet en regional udviklingsstrategi med hjemmel i erhvervsfremmeloven, der trådte i kraft i december 2018. Den regional udviklingsstrategi 2020-2023, der blev vedtaget i maj 2020, bygger på følgende seks strategispor:

  • Grøn omstilling, klima og ressourcer
  • Rent vand og jord
  • Kompetencer til fremtiden
  • Sunde levevilkår
  • En attraktiv og oplevelsesrig region
  • Mobilitet for alle

Det er ikke længere et krav, at der i kommuneplanen skal redegøres for, at den ikke strider mod den regionale udviklingsstrategi. De strategiske mål, der er udtrykt i kommunernes planstrategi 2019, og hvoraf nogle udmøntes i kommuneplanen, falder i god tråd med den regionale udviklingsstrategi.

Forhold til andre kommuners planlægning

I henhold til Planlovens bestemmelser skal kommuneplanen redegøre for, hvordan planen forholder sig til nabokommuners planlægning, og det forudsættes, at der samarbejdes på tværs af kommunegrænserne. Samarbejdet i Trekantområdet er i høj grad med til at tilgodese dette krav, da der laves en fælles kommuneplan, således at der skabes sammenhænge på tværs af kommunegrænserne. Uden om Trekantområdet er der en række nabokommuner, som de enkelte kommuner i Trekantområdet herudover har haft en dialog med. Dialogen er foregået ved møder, telefonkontakt og ved nedsættelse af ad-hoc grupper efter behov.