Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den samlede plan for hele kommunens fysiske udvikling i den næste 12 års periode. Kommuneplanen revideres som udgangspunkt hvert 4. år. I kommuneplanen kan du finde vision, mål strategier, retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i kommunen - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen udlægger rammer for den fremtidige udvikling og udgør administrationsgrundlaget for en række sektorlovgivninger.

De syv kommuner Kolding, Middelfart, Fredericia, Vejen, Haderslev, Billund og Vejle, samarbejder om planlægningen i Trekantområdet, og en del af kommuneplanen er derfor lavet i fællesskab. 

Kommuneplanen er inddelt i tre hoveddele:

  • Vision, mål og strategier

Denne del består af en række grundfortællinger, der beskriver byrådets og Trekantområdets mål og strategier inden for kommuneplanens hovedtemaer -  Byerne, Det åbne land, Kultur, turisme og fritidsoplevelser, Mobilitet og forsyning, Klima og Miljø.

  • Hovedstruktur og retningslinjer 

Hovedstrukturen beskriver den overordnede struktur i Trekantområdet og Vejle Kommune. Det omfatter bl.a. byhierarkiet mellem hovedbyer centerbyer, lokalbyer og landsbyer. Retningslinjerne er rammestyrende for lokalplaner og er et administrationsgrundlag for visse sektorlovgivninger. Til retningslinjerne kan der være tilknyttet arealreservationer til byggeri og anlæg eller udpegning af arealer, som skal beskyttes.

  • Rammer

Kommuneplanrammer indeholder bestemmelser for lokalplanlægningen om bl.a. anvendelse og bebyggelsesforhold

Hvad betyder kommuneplanen for mig?

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer, men byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Når et område er udlagt til et bestemt formål i kommuneplanen, må man derfor som beboer eller grundejer forvente at udviklingen vil gå i den retning.

Kommuneplanen skal anvendes som grundlag for anden planlægning, administration og anlægsvirksomhed i kommunen. Retningslinjerne angiver enten generelle bestemmelser eller refererer til specifikke geografiske udpegninger af interesseområder, der skal varetages af administrationen.

Kommuneplanens rammebestemmelser har betydning for kommunes kompetence til at lave lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men kan godt være strammere end kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.