Give

Skulpturen "solhjulet" - Give nye Vartegn

Skulpturen "Solhjulet" 

 

Siden 2011 er befolkningen i Give vokset med 3%. Give har i forhold til andre byer den laveste andel af børn i alderen 0-16 år og den næsthøjeste andel af ældre.

Byen har et stærkt erhvervsliv med mange private arbejdspladser, der tilsammen repræsenterer mange brancher, og dermed også en lav sårbarhed.

Give har mange arbejdspladser og butikker i forhold til indbyggertallet. Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion i 2017, er Give den stærkeste handelsby uden for Vejle. Det er også den by, hvor borgerne er mest enige i udsagnet: ”Byen har de private servicetilbud, jeg har brug for i hverdagen”.

Der er i 2019 udarbejdet en byvision for Give. Her har borgerne peget på en række initiativer, der skal arbejdes med i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og kommune. Give skal primært være en erhvervsby, men der skal også arbejdes med bosætning og handel.

Kultur og fritid

Der er vedtaget en helhedsplan for idræts- og fritidsfaciliteter, der indebærer udflytning af stadion til Søndermarken, og udvidelse af idrætshallen. Det tidligere rådhus er ombygget til et kulturhus med bibliotek og en stor mødesal.

Historie

Give er udviklet med jernbanen Vejle-Give, som blev åbnet i 1894 (senere forlænget til Struer). Den er altså, som andre byer i det indre af Jylland, en ung by, og der er kun få helstøbte gademiljøer. Frederiksberggade er dog et velbevaret bybillede fra tiden omkring byens opståen. De små huse ligger tæt ud til vejen og vejtræerne er med til at give et godt miljø.

Trafikale forhold

Der er gode trafikforbindelser til store arbejdspladser i byer som Brande, Herning og Billund foruden Vejle. Give har en station, flere regionale busruter og kort afstand til Billund lufthavn. Selvom der er mange arbejdspladser, pendler mange ud af Give. Med åbningen af den nye motorvej Vejle-Herning i 2013 og motortrafikvejen Horsens-Billund er vejforbindelserne optimale for en fortsat udvikling i bosætning, erhverv og handel.

Natur og landskab

Mod vest grænser Give Plantage op til byen og medvirker til at give læ for vestenvinden. Plantagen giver sammen med flere andre mindre plantager mange rekreative muligheder. Stadion, campingpladsen og friluftsbadet er placeret på grænsen mellem byen og plantagen.

Bykernen

Give har ifølge den seneste detailhandelsundersøgelse en handelsbalance på 91% for dagligvarer og 53 % for udvalgsvarer. Begge dele er en fremgang siden den forrige undersøgelse i 2012 og langt over de øvrige centerbyer, især vedrørende udvalgsvarer. Handelsbalancen er udtryk for værdien af de varer der sælges i byen, set i forhold til områdets samlede forbrug af varer.
Rapporten peger på en række tiltag der kan gøres for at fremme handelslivet. Flere af disse tiltag er igangsat bl. a. i regi af det BID-samarbejde der er etableret mellem kommunen, ejerne og handelslivet i Give.

Der er igangsat en renovering af Torvet og der er også igangsat et lokalplan for bymidten, som skal være med til at fremtidssikre bymidten.

Boligområder

Der har i de senere år været en meget begrænset efterspørgsel efter nye grunde til villaer i Give. Derimod efterspørger mange at der bliver bygget gode moderne centralt beliggende lejeboliger, især til den store del af befolkningen der er på vej til at blive seniorer.