Redegørelse for arealbehov, rummelighed og omfordeling af arealer

Arealbehov de næste 12 år

Vejle Kommune oplever en betydelig årlig tilvækst i kraft af sin beliggenhed i den østjyske vækstregion og beliggenheden i forhold til den overordnede infrastruktur.

Befolkningens villighed til at acceptere transporttid til job er stigende som følge af stigende uddannelsesniveau og specialisering. Vejle er i forvejen den af de større byer i Region Syddanmark, der har den bedste tilgængelighed til arbejdspladser, idet man bl.a. kan nå såvel Odense som Århus. Ifølge Region Syddanmarks udviklingsanalyse Kontur 2019 kan man fra Vejle nå 603.300 arbejdspladser med bil på en time, hvilket er det højeste antal sammenlignet med andre byer i Region Syddanmark.

I følge Vejle Kommunes befolkningsprognose 2020-2031 vil befolkningen vokse med 10.600 personer frem til 2031, hvilket svarer til en stigning på 9 %. I forhold til Danmarks Statistik forudsiges i samme periode en befolkningsudvikling på 8.113, hvilket svarer til en tilvækst på 7 %. Den faktiske tilvækst har i de sidste ti år ligget på ca. 8 %. Den gennemsnitlige, faktiske tilvækst de seneste 5 år har været mere end 1000 nye indbyggere om året.

Interessen for at bosætte sig i Vejle Kommune giver et behov for at etablere nye boliger. Samtidig viser husstandsstørrelserne en klar nedadgående tendens, fordi flere og flere bor alene.

Vejle Kommune har i 2019 udarbejdet en boligpolitik, der bl.a. skal sikre et boligudbud, der dækker fremtidens efterspørgsel, sikrer boliger for alle typer vejlensere og sikrer et godt boligudbud i hele kommunen.

I de seneste 5 år er der bygget gennemsnitligt ca. 570 nye boliger om året med en klar opadgående tendens. Fordelingen har været 34 % etageboliger, 36 % parcelhuse og 30 % rækkehuse. Det vil sige, at der er bygget ca. 380 enfamiliehuse årligt i de sidste fem år. Fremskrives dette tal for de næste 12 år, vil det give et behov for ca. 4.500 nye enfamiliehuse. Dertil kommer ca. 2.300 nye etageboliger.

Rummelighed i udlagte arealer til boliger

Rummeligheden til boliger i kommuneplanen er opgjort til:

Kommuneplan Lokalplaner Lokalplaner - byggemodnede
2.841 1.540 662

Hvis der ses bort fra de byggemodnede arealer, er der tale om en rummelighed på 4.381. I ikke-lokalplanlagte arealer er der regnet med en boligtæthed på 6 boliger pr. ha. og i lokalplanlagte områder er der taget udgangspunkt i bebyggelsesplanerne.  

Vejle Kommune skønner, at der kan skabes ca. 4.000 nye boliger ved fortætning og byomdannelse. Tallet er dog behæftet med stor usikkerhed, idet det forudsætter, at eksisterende funktioner afvikles eller flytter ud. Det er en proces, som kommunen kun i begrænset omfang kan styre.

Rummelighed i udlagte arealer til erhverv

Rummeligheden i udlagte arealer til erhverv er:

Kommuneplan Lokalplaner Lokalplaner - byggemodnede
301 399 56

Hvis man er bort fra de byggemodnede arealer, er der en rummelighed på 700 ha. 

Omfordeling af arealer

Vejle Kommune ønsker i Kommuneplan 2021-2033 at udlægge nye arealer til boliger ved Vejle By, Børkop, Smidstrup, Ødsted, Nr. Vilstrup og Bredal. Endvidere ønskes udlagt et areal til erhverv i Vejle Nord. Vejle Kommune vil i den forbindelse lave en omfordeling af arealer. I Give er der en rummelighed på ca. 233 ha i ikke-byggemodnede erhvervsarealer, som overstiger behovet for den næste 12 års periode. Kommunen ønsker her at udtage et areal til byudvikling, der størrelsesmæssigt svarer til det areal, som kommunen samlet ønsker at udlægge til byudvikling i form af boligområder. Arealet udlægges i stedet til rekreativt areal i landzonen. Ud over omfordelingen af arealer, som vist i skemaet nedenunder, er der lavet en omfordeling af arealer i Vonge på ca. 2,5 ha.

By Arealudlæg i Kommuneplan 2021-2033 (ha)
Vejle By 18
Børkop 12
Smidstrup 3,8
Ødsted 2,8
Bredal 2,5
Nr. Vilstrup 8,9
Jerlev 2
Vejle By, erhverv 17
I alt 67
By Arealudtag i Kommuneplan 2021-2033 (ha)
Give 68
Statisk kort