Retningslinje bymønster

Statisk kort

Arealudlæg til byudvikling skal ske i henhold til bymønstret, der er angivet på Oversigtskortet Bymønster, og arealerne overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægningen.

Redegørelse

Vejle er kommunens hovedby. Det er her butikker og servicefunktioner af regional betydning som hovedregel er placeret, og det samme er kommunens administrative kontorer, sundhedshus, hovedbibliotek, større idrætsfaciliteter m. v.  Derfor er Vejle også det vigtigste knudepunkt for den kollektive trafik i kommunen.

De øvrige 4 tidligere kommunecentre Give, Jelling, Egtved og Børkop kaldes centerbyer, og har visse funktioner som kommunale kulturhuse kombineret med biblioteksfilial. Disse byer har også alle erhvervsområder og områder til detailhandel. Der er typisk et vist udbud af specialbutikker ud over dagligvarer.

Derudover er der en lang række lokalbyer, der som hovedregel har folkeskole og i de fleste tilfælde også dagligvarebutik. Enkelte af dem må dog dele disse funktioner med en naboby.

I alle disse byer er der udlagt områder til boliger og i nogle tilfælde også til erhverv og butikker.

Der lægges vægt på, at der i den kommende planperiode er sikret arealudlæg til byerne, som svarer til det forventede behov med hensyn til rummelighed og beliggenhed. De samlede arealudlæg er stort set de samme som i kommuneplanen fra 2017, men der er sket en omfordeling af nogle af arealudlæggene. Disse justeringer kan foretages, hvis de er forenelige med interesserne i det åbne land og hensynet til forebyggelse af miljøkonflikter.

De mindste landsbyer ligger i landzone, og her kan der ikke udlægges områder til byudvikling, men der kan opføres enkelte nye boliger som huludfyldning, og eksisterende tomme bygninger kan indrettes til mindre erhverv. Det kan være kontorerhverv, håndværk, turisme eller serviceerhverv.

Udviklingen på landet skal ske ved at styrke de kvaliteter, som karakteriserer det enkelte område eller den enkelte landsby.