Egtved

Sødalen i Egtved

Det nye parkområde Sødalen med regnvandsbassin

Potentiale for udvikling

Egtved ligger forholdsvist centralt i forhold til byer med større arbejdspladser, herunder Vejle, Kolding, Billund og Vejen. Samtidig har byen store herlighedsværdier, med store naturområder tæt ved og mange steder en smuk udsigt over det kuperede terræn, som byen ligger i.

Befolkningen er siden 2011 vokset med 221 personer, hvilket svarer til 10%. Befolkningssammensætningen er præget af en stor andel af ældre fra 65 år og op. Andelen er 28% og det er den højeste andel af ældre i alle byer. Det skyldes bl. a. at der sker en tilflytning af seniorer fra oplandet, mens der ikke flytter så mange yngre til. Mange af de boliger, der er opført, er også mindre rækkehuse tæt ved butikker og bibliotek.

Af den nyeste detailhandelsundersøgelse fremgår det at Egtveds handelsbalance er 69% for dagligvarer og 14% for udvalgsvarer. Begge dele er en væsentlig nedgang fra den forrige undersøgelse. Handelsbalancen er udtryk for værdien af de varer der sælges i byen, set i forhold til områdets samlede forbrug af varer. Tallene er forventelige med den hårde konkurrence fra e-handel og nærheden til detailhandelscentre som Kolding og Vejle.

Men byens borgere og erhvervsliv arbejder sammen med Vejle Kommune i BID-samarbejdet om at styrke detailhandel og byliv. Af analysen ”Ressourcer i centerbyerne” fra 2017 fremgår det, at både borgerne og virksomhederne generelt er rigtigt glade for at bo i Egtved. Borgerne fortæller også gerne andre om byen. Dette betyder også, at langt størstedelen af borgerne fortsat regner med at bo i Egtved om fem år.

Det fremgår også, at Egtved skiller sig ud som en by, der har de bedste og mest tilgængelige naturoplevelser sammenlignet med de tre andre byer, og med højt brug af lokale natur og kulturtilbud.

Det betyder at Egtved har et turistmæssigt potentiale med nærheden til bl.a. Egtvedpigens Grav, Tørskind Grusgrav og Vejle Ådal. I Erhvervs- og Udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal er Egtvedegnen tildelt en central rolle. Der er igangsat et udviklingsarbejde omkring et nyt besøgscenter ved Egtvedpigens grav, og der er sket en istandsættelse af Tørskind Grusgrav, hvor der også er planlagt et udsigtspunkt på bagrund af en arkitektkonkurrence i 2019. I 2020 er der igangsat en proces omkring en byvision for Egtved.

Historie

Bortset fra kirken bestod Egtved indtil slutningen af 1800-tallet kun af nogle store gårde og en kro.

Efter anlæggelsen af Egtvedbanen i 1898 begyndte byen for alvor at vokse og fik en funktion som center for handel med et større opland. Selvom banen blev nedlagt allerede i 1930, er byens vækst fortsat til i dag, om end ikke så kraftigt som nogle af de andre byer i kommunen.

Trafikale forhold

Egtved har gode vejforbindelser til Vejle, Kolding og Billund. Via motorvejstilslutning nord for Kolding er der endvidere god forbindelse til hele regionen. Der er også gode busforbindelser især mod Vejle.

Natur og landskab

Byen ligger i et smukt landskab omkring Egtved ådal. Vejen fra Billund følger ådalen det sidste stykke ind mod Egtved, og det giver en meget flot oplevelse af landskabet. Vejen er også en del af Margeritruten.

Bykernen

Aftensang er Egtveds nuværende bycenter med en del større butikker samt borgerservice. Området er planlagt med gode parkeringsmuligheder og servicerer et større opland, der går ud over kommunegrænsen. De senere år har dog været hårde ved butikkerne og flere er lukket. Der arbejdes i regi af BID-Egtved på en forskønnelse af området.

Den gamle bykerne med sammenhængende randbebyggelse i op til 2½ etage er i dag stort set tømt for butikker. Mellem Vestergade og Søndergade ligger et lille torv. Syd for Dalgade lå tidligere den gamle foderstofforretning, men den er nu nedrevet og grunden kan udnyttes til andre formål.

I 2012 blev der igangsat en områdefornyelse af bykernen og det gamle erhvervsområde i Dalgade. Formålet med områdefornyelsen var at styrke og revitalisere området. Som led i planen er der gennemført forbedringer af gaderum i bykernen og der anlagt en ny park, Sødalen, syd for Dalgade i forbindelse med et nyt regnvandsbassin. Parken rummer bl. a. en stor bålhytte, og er et populært sted at mødes for både unge og ældre.

Kultur og fritid

Egtvedhallen er renoveret og udvidet inden for de seneste år og der opført en ny svømmehal nær ved. Det tidligere rådhus er indrettet til kulturhuset Roberthus med bibliotek, sal og mødelokaler. Forsamlingshuset er velbevaret og fungerer som ramme om mange kulturelle aktiviteter.

Boligområder

Boligbebyggelsen består overvejende af villaer og rækkehuse. Der er i de senere år bygget en del rækkehuse i bykernen. Der har vist sig at være stor efterspørgsel på den type boliger. Området ved Vinkelgårdsvej er også godt på vej til at blive udbygget med parcelhuse, mens et område ved Hvidegårdvej går langsommere.

Området syd for Dalgade kan med fordel omdannes til et boligområde. Nærheden til ådalen vil gøre området meget attraktivt samtidig med, at kontakten mellem byen og landskabet kan forbedres.

Erhverv

Der er en række aktive mindre virksomheder i Egtved. Der er et samlet erhvervsområde i den nordlige udkant af byen. Der er udlagt et nyt erhvervsområde nord for Ribevej i Kommuneplan 2017. Roberthus rummer et kontorfællesskab for iværksættere.