Hover/Grejsdalen

Fabriksbygning ombygget til boliger

Fabriksbygniing omdannet til ungdomsboliger i Grejsdalen

Bydelen afgrænses mod syd af Midtbyen og Uhre Skov og grænser i øvrigt mod det åbne land og skovområderne langs Grejsdalen. Bydelen består af bykvartererne Uhrhøj, Petersminde, Hover og Grejsdalen.

Uhrhøj, Petersminde og Hover er udbygget over en længere årrække omkring Jellingvej og består af ældre og nyere parcelhuse og nogle enkelte etageboligbebyggelser.
Grejsdalen er udbygget omkring Grejsdalsvej og har en blandet karakter med parcelhuse, flerfamiliehuse og erhvervsbygninger. Området har en helt særlig karakter på grund af den lange snævre dal, der har bestemt udformningen af bebyggelsen. De stejle skovklædte skrænter udgør kvaliteter, men er også med til at give udfordringer i forbindelse med store regnskyl.
Grejsdalen er udpeget som kulturmiljø med et industrihistorisk interessant område af national betydning. Syv af de virksomheder, der har udnyttet vandkraften, er bevaret og flere er omdannet til spændende nye boliger og andre formål. Det gælder bl.a. Hammerværket og Wittrups klædefabrik. Den offentlige og private service ligger spredt i byområderne. Andre er forfaldet i en sådan grad, at de har måttet nedrives.

Planetbyen, i Uhrhøj vest for Stjernekvarteret er nu fuldt udbygget efter en samlet strukturplan.

En ny vej er planlagt vest om byudviklingsområdet fra Jellingvej og sydpå til Bredstenvej. Vejen vil aflaste Petersmindevej og Jellingvej. Nord for Planetbyen arbejdes der med muligheden for en videre udbygning, der knytter sig til den planlagte vej.

Mod syd er der i inden for de seneste år sket en udbygning af Vejle Sygehus med en ny psykiatrisk afdeling.