Redegørelse for forudsætninger for etablering af afværgeforanstaltninger i Vejle Kommune

Erosion

I Vejle Kommune kan den kroniske erosion generelt kategoriseres som lille eller moderat, og med enkelte strækninger uden kystbeskyttelse, hvor kystlinjen har gennemgået en større tilbagestrækning.

Nyudlæg af arealer til byudvikling skal ske uden for områder, hvor der efter kystatlasset www.kystatlas.dk er registreret lille, moderat, stor eller meget stor erosion. Det vil sige erosion, som medfører en kysttilbagetrækning på 0,05 m/år eller mere. Der skal friholdes arealer svarende til den beregnede erosion for en 100 års periode. Det betyder, at der skal friholdes et areal ind i landet på 33 m, hvis kysttilbagetrækningen eksempelvis er 0,05 m/år.

Vejle Kommune kan tillade, at kystbeskyttelse foretages, hvis det tjener særlige formål. Det kan være at beskytte eksisterende bebyggelser, infrastrukturanlæg eller kulturhistoriske anlæg.

Ud for eksisterende bebyggede områder, hvor der er konstateret erosion, kan de eksisterende og lovlige kystbeskyttelsesanlæg bevares og vedligeholdes, og om fornødent udvides.

I forbindelse med ansøgning om ændring af eksisterende kystbeskyttelse skal det vurderes, om den ændrede udformning af kystsikringen påvirker andre kyststrækninger. Det skal desuden vurderes, om det kan være hensigtsmæssigt at etablere et anlæg, der kan beskytte flere ejendomme, et såkaldt kommunalt fællesanlæg.

Oversvømmelse

Forebyggelse

Afværgeforanstaltninger

Dele af Vejle Kommune, herunder Vejle By, er udpeget til at være i risiko for oversvømmelse. Oversvømmelse kan skyldes både stormflod, skybrud, høj vandstand i vandløbene og høj grundvandsstand eller en kombination heraf.

Forebyggelse mod oversvømmelse skal tænkes ind i al fremtidig planlægning og byudvikling, både i forbindelse med større byudviklingsprojekter og i mindre lokale områder. Dette kan ske med krav til byggeri og anlægs placering og udformning. De øgede vandmængder fra skybrud og stormflod skal ses som en ressource, og skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element.

Behovet for afværgeforanstaltninger skal ved en fremtidig lokalplanlægning inden for det udpegede område vurderes, herunder hvilken afværgeforanstaltning, der er nødvendig og mest hensigtsmæssig at etablere, i forhold til det konkrete område og den planlagte anvendelse. Hvis der er behov for afværgeforanstaltninger, skal der i lokalplanen tages stilling til hvilken slags afværgeforanstaltning, til hvilket niveau, og om der i lokalplanen skal stilles krav om, at afværgeforanstaltningerne etableres før ibrugtagning af det, der planlægges for. Det er nødvendigt, at man forholder sig til, hvad der bygges, dets levetidshorisont og hvilken risiko man er villige til at løbe.

Vejle Midtby er udpeget som oversvømmelsestruet i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Her skal der ved fremtidig planlægning og byggeri sikres mod en vandstand til op mod 2,5 m (DVR90).

I områder, hvor der jf. kortlægningen er risiko for oversvømmelse, skal miljøbelastende erhverv, der kan forårsage forurening af grundvand og overfladevand, som udgangspunkt undgås eller indrettes på en måde, så der ikke er risiko for, at der kan ske oversvømmelse ved eksempelvis ekstremnedbør eller højvande.

Områder i det åbne land, områder til fritidsformål og friarealer i byzone omfattet af lokaliteter, der jf. kortlægningen er udfordret i forhold til oversvømmelse, må ikke ændres planlægningsmæssigt uden en forudgående vurdering af områdets anvendelighed til afbødende foranstaltninger mod klimaændringen.

Vandhåndtering

Ved byvækst, byomdannelse og ændret arealanvendelse skal det sikres, at der ikke opstår øget risiko for oversvømmelse. Dette kan bl.a. gøres ved at overholde befæstelsesgraden. Overskrides befæstelsesgraden, skal det overskydende vand håndteres på grunden ved nedsivning eller fordampning eller alternativt forsinkes.

Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages ændringer af terræn, der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risikoen for oversvømmelse på omkringliggende arealer ved kraftig nedbør med mindre der etableres afværgeforanstaltninger. Ved byfortætning skal det sikres, at byggeri og anlæg ikke skaber risiko for oversvømmelse af egne arealer og/eller naboarealer.

Generelt gælder i Vejle Kommune, at overfladevand skal så vidt muligt skal håndteres lokalt.

Ved nye byudviklingsprojekter på arealer, der afvander til områder i risiko for oversvømmelse, kan det være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere væsentlige arealer til håndtering af overfladevand i området i forbindelse med planlægningen af området. Dette gælder f.eks. i oplandet til Grejs Å, der løber igennem Vejle Midtby.

Generelt gælder i Vejle Kommune, at bygherre, inden en lokalplan kan realiseres, skal udarbejde en konkret plan for, hvordan regnvandet ønskes håndteret inden for området – en regnvandshåndteringsplan. Ligger området inden for et større topografisk område, hvor Vejle Kommune har udarbejdet en overordnet plan for disponering af regnvandet – en regnvandsdisponeringsplan – skal bygherren sikre, at regnvandshåndteringsplanen for byudviklingsområdet respekterer krav og retningslinjer fra regnvandsdisponeringsplanen

Ud over at tænke afværgeforanstaltninger og vandhåndtering i forbindelse med planlægningen arbejdes der også med at sikre de eksisterende byggerier og anlæg. Ved Omløbsåens udløb til Vejle Å i Vejle Midtby er der etableret et sluse-pumpeanlæg, der skal forhindre oversvømmelse fra Grejs Å i forbindelse med kraftig nedbør og højvandstand i Vejle Fjord. Der er desuden etableret et fordelerbygværk i Grejs Å, som fordeler vandet fra Grejs Å til Omløbsåen og Mølleåen, samt forhøjet terræn/brinker langs Vejle Å på udvalgte delstrækininger. I Vejle By er der etableret 3 underjordiske bassiner til forsinkelse af vandet.

Vejle Kommune arbejder desuden på at finde egnede områder i oplandet til Grejs Å, der kan forsinke vandets passage gennem Vejle Midt i tilfælde med ekstrem nedbør.

Vejle Kommune arbejder derudover på at udarbejde en adaptiv stormflodstrategi, der skal sikre Vejle By på den længere bane. En adaptiv stormflodsbeskyttelse kræver løbende tilpasning i forhold til prognoser og viden både på kort og lang sigt. Derfor skal strategien følges op af en proces og handlingsplan, der løbende justeres.

Valg af stormflodsbeskyttelsestiltag vil bero på fastlæggelse af risikoaccept og serviceniveau, dvs., hvilken risiko der kan accepteres på et givent tidspunkt, og hvilken indsats der kan ydes. Det er vigtigt, at de valgte løsninger til enhver tid er koordineret med indsatsarbejdet for at håndtere klimaudfordringerne med rettidig omhu med fokus på muligheder frem for begrænsninger.

I strategien er der skitseret tre mulige faser i udviklingen af stormflodsbeskyttelse i Vejle.

  • Fase 1: Beskyttelse til minimum kote 2 meter (DVR90) i år 2025. Der etableres en lukket sikringslinje, gennem en række kantprojekter.
  • Fase 2: Beskyttelse til kote 2,5/3 meter (DVR90) i år 2050. Udvikling af byen og erhvervshavnen, så tiltagene beskytter den bagvedliggende by mod stormflodshændelser. Samt etablering af en sluse ved Sønder Å/Vejle Å.
  • Fase 3: Beskyttelse til kote +3 meter (DVR90) i år 2070. En naturbaseret stormflodsbarriere, placeret ude i Vejle Fjord. Der skal findes innovative tiltag, som kan sikre en naturbaseret løsning.

Beredskab

Ved ny planlægning skal der tages højde for oversvømmelsesrisikoen, så det indarbejdes i planen. De foranstaltninger der på planlægningstidspunktet vurderes tilstrækkelige for at sikre sig mod oversvømmelse, kan på et senere tidspunkt vise sig ikke at være tilstrækkelige, hvis klimaforandringerne tager til i styrke. Det er derfor nødvendigt, at der også tænkes i beredskabsløsninger i de tilfælde, hvor dette kan blive aktuelt.

I eksisterende bebyggede områder, hvor der ikke er planlagt for klimaforandringerne med mere vand, er det nødvendigt at de forskellige ejendomsejere selv vurdere om deres ejendom er i fare for at blive oversvømmet. Det er den enkelte ejendomsejers ansvar at sikre sine værdier og har det fornødne beredskab, f.eks. sandsække, skodder, højvandspumpe, kontraklap i gulvafløb i f.eks. kælder

Vejle Kommune har etableret et beredskab i form af en højvandsvagt, der har døgnvagt og følger prognoser mv. og regulere fordelerbygværk, sluse- og pumpeanlæg mv.. Når der er risiko for oversvømmelse er der et beredskab der træder til med pumper, sandsække, spærringer og eventuelt evakuering, hvis der er menneskeliv på spil. Ved særlige ekstreme oversvømmelser træder en krisestab til jf. Vejle Kommunes beredskabsplan.

I takt med at der laves forskellige tiltag der skal sikre mod oversvømmelse f.eks. forhøjelse af diger, større afløbsanlæg, pumper, skybrudsveje mv. vil behovet for beredskab blive reduceret, men indtil der er etableret tilstrækkelige sikringsforanstaltninger er det nødvendigt med et godt beredskab hos både den enkelte ejendomsejer og hos Vejle Kommune, som skal sikre at kritisk infrastruktur og kommunens ejendomme ikke lider skade.

Klimatilpasning er en løbende proces, hvor der kommer ny viden og teknologi, som skal tænkes ind i planlægningen.

Regn og stormflod kan blive så ekstrem, at klimatilpasningen ikke slår til og her er det vigtigt, at der er et beredskab der træder til.