Kolonihaver

 

 

Hvad kan et kolonihaveområde indeholde?

Havelodderne i et kolonihaveområde må i gennemsnit ikke være større end 400 m².

Bebyggelse på hvert enkelt havelod må ikke overstige 30m².

Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

Kolonihaver skal tilgodese bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Definition

For kolonihaver gælder Lov nr. 476 af 7. juni 2001 om kolonihaver jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007.

En kolonihave er et havelod i et kolonihaveområde.

Ved et kolonihaveområde forstås et areal, der omfatter mindst 5 havelodder og evt. et fællesareal, og er beliggende i byzone eller landzone,

Derudover er et kolonihaveområde betinget af:

  • at havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end 400 m²

  • at der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold,

  • at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse, og

  • at området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.

Betingelsen om, at havelodderne i området i gennemsnit ikke må være større end 400 m², gælder ikke for haver etableret før 1. november 2001 og for haver, der er omfattet af en lokalplan med bestemmelser om havernes størrelse.

Der findes varige kolonihaver og ikke-varige kolonihaver.

Kolonihaver er med til at fortælle historien om fritidslivet i industrialiseringens tidsalder.