Redegørelse for detailhandelsområderne

Detailhandelsstrukturen i Vejle Kommune udgøres af Vejle som hovedby med tyngden lagt i midtbyen og langs Horsensvej, hvor der ligger et aflastningsområde samt flere områder til pladskrævende butikker, se kort. Der er desuden lagt områder til pladskrævende varegrupper ud langs Fredericiavej i den sydlige del af byen.

I Vejle By er der 4 bydelscentre til den lokale forsyning:

  • Nørremarkscentret,
  • Vindinggårdcentret,
  • Centerområde ved Grønlandsvej

De 4 centerbyer Give, Egtved, Børkop og Jelling samt Thyregod har afgrænsede midtbyer til centerformål. Ved Give, Jelling og Ødsted er der desuden udlagt et område til butikker med pladskrævende udvalgsvarer.

I Ågård-Gravens, Vandel, Gårslev, Brejning, Smidstrup, Ødsted, Jerlev, Ny Nørup og Bredsten er der udpeget lokalcentre. Derudover er der muligheder for placering af enkelte butikker til lokalområdernes daglige forsyning flere steder i kommunen.

Justering af Børkop midtbyafgrænsning

På Jernbanegade 4 ligger DSB’s stationsbygning, der ikke længere anvendes. Bygningen ligger i landzonen lige uden for midtbyafgrænsningen, og lige op af byens centrale butiksområde. Indenfor 200 m ligger der 9 dagligvarebutikker, 5 udvalgsvarebutikker, 6 restauranter samt 10 private-og offentlige servicefunktioner.

For at give mulighed for at udnytte den overflødiggjorte bygning foreslås at justere midtbyafgræsningen, således at der er mulighed for at indrette den til butik eller restaurant, som vil passe ind i de øvrige funktioner i området.

Der er fortsat et trinbræt ved Børkop Station. I tilknytning til stationsbygningen er der udlagt ca. 1500 m2 parkeringsareal til pendlere. Derudover er der et større udbud af private og offentlige parkeringspladser i nærområdet. Samlet vurderes det, at der er tilstrækkelig kapacitet af parkeringspladser, og der er god adgang for alle trafikarter til området.

Ændring af bymidteafgrænsning i Børkop

Udvikling 2013-2018

Vejle Kommune fik lavet en detailhandelsanalyse i 2018. Siden 2013 er antallet af dagligvarebutikker faldet med 3 % og antallet af udvalgsvarebutikker er faldet med 10 %. Antallet af butikker med pladskrævende varegrupper er steget med 8 %. Samtidig er bruttoarealet til butikker samlet set steget med 4 %. Dagligvareomsætningen er steget med 4 % og omsætningen for udvalgsvarebutikker er i samme periode faldet med 3 %.

Der er i alt 367.000 m2 bruttoareal til detailhandel i Vejle kommune, heraf er 28 % disponeret til dagligvarebutikker og 39 % er disponeret til udvalgsvarebutikker. Derudover har Vejle kommune 121.900 m2 brutto-areal disponeret til særlig pladskrævende butikker, se skema med arealopgørelse.

Dagligvareomsætningen i Vejle Kommune svarer til det samlede dagligvareforbrug i kommunen, mens udvalgsvareomsætningen er 26 % højere end udvalgsvareforbruget i Vejle Kommune. Der er således en del forbrugere, som er bosat uden for kommune, der handler i udvalgsvarebutikkerne i Vejle Kommune. Handelsbalancen for udvalgsvarer er faldet fra 141 % i 2012, hvilket hænger sammen med den stigende e-handel.

Vejle by

Vejle Midtby er det største udbudspunkt i kommunen og det 3. største udbudspunkt i Jylland. 67 % af udvalgsvarebutikkerne er placeret i midtbyen. Udvalgsvareomsætningen i Vejle Midtby udgør 55 % af den samlede udvalgsvareomsætning i kommunen. Antallet af butikker udgør 48 % af det samlede antal butikker i kommunen, mens omsætningen ligger på 44 % af den samlede omsætning. Omsætningen i perioden 2012-2017 er steget med 7%. Bruttoarealer til butikker i Vejle Midtby udgør 116.700 m2, hvilket svarer til 32 % af det samlede areal til butikker i kommunen. I perioden 2013-2018 er det samlede bruttoareal i Vejle Midtby steget med knap 9 %.

I Vejle Midtby er handelsbalancen på 201 %, og byen tiltrækker således kunder fra et meget stort opland.

I Vejle Nord findes et aflastningsområde samt områder til butikker med pladskrævende varegrupper. Antallet af butikker udgør 5 %, mens omsætningen i Vejle Nord udgør 22 % af den samlede omsætning. I Vejle Nord udgør bruttoarealet til butikker 21 % af det samlede areal til butikker, og arealforbruget er steget med knap 4 % i perioden 2013-2018.

I den øvrige del af Vejle By udgør antallet af butikker 21 %, mens omsætningen er på 14 % af den samlede omsætning. Bruttoarealet udgør 21 % af det samlede areal til butikker. I perioden 2013-2018 er bruttoarealet steget med 14 %.

Oplandsanalyse for Vejle Midtby

Vejle kommune har i 2020 fået lavet en analyse af Vejle Midtbys oplandseffekt i forhold til detailhandel. Analysen baserer sig på interviews af ca. 1500 personer. Analysen viser, at Vejle Midtby har en oplandseffekt for specielt udvalgsvarer for forbrugerne i hele det sydøstlige Jylland, især kommunerne Hedensted, Billund og Fredericia, men har også en vis betydning for forbrugerne i Middelfart, Horsens og Kolding.

Det primære opland til Vejle Midtby vurderes at være Vejle kommune samt det østlige Hedensted kommune og det vestligste Billund kommune.
På trods af at Vejle ligger tæt på andre stærke udbudspunkter som i Kolding og Horsens, vurderes Vejle Midtby at have øget sit geografiske opland siden sidste analyse.
Vejle Midtby tiltrækker således kunder i et vist omfang fra både Horsens, Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner.

Opland til Vejle Midtby

Tabellen viser størrelsen på oplandene til Vejle Midtby. I selve Vejle by bor ca. 58.000 personer. I det primære opland bor ca. 149.000 personer, mens der bor omkring 303.000 personer i det sekundære opland.

 

  Kundegrundlag (antal indbyggere i byen) Primært opland (antal indbyggere) Sekundært opland (antal indbyggere)
Vejle Midtby 58.000 149.000 303.0000

Størrelse på oplandene til Vejle Midtby

De øvrige udbudspunkter i Vejle kommune vurderes at være det primære indkøbssted for nærområderne ved køb af dagligvarer.
Det vurderes, at de store udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker i aflastningsområdet Solkilde Allé tiltrækker kunder fra nogenlunde samme opland som Vejle Midtby.

Handelsbalancen er en anden indikation på, at Vejle tiltrækker kunder bo-sat udenfor Vejle kommune. Handelsbalancen er forholdet mellem omsætning og forbrug i et område.
Handelsbalancen for udvalgsvarer var 126 % i Vejle kommune i 2018. Det vil sige, at udvalgsvareomsætningen var 26 % højere end udvalgsvarefor-bruget i Vejle kommune.

  År Dagligvarer Udvalgsvarer
Vejle 2016 100 % 126 %
Kolding 2013 110 % 149 % **
Horsens 2019 107 % 98 %
Middelfart 2015 101 % 61 %
Hedensted 2016 79 % 39 %
Fredericia 2013 92 % 90 %
Aarhus 2013 103 % 146 %

Handelsbalancen i Vejle Kommune, samt nærliggende kommuner i %*

*Seneste detailhandelsanalyser for de enkelte kommuner

** Beklædning

Centerbyerne

I Give By er der 28 butikker, hvilket svarer til 5 % af det samlede antal i kommunen. Bruttoarealet til butikker er samlet steget med 200 m2.

Antallet af butikker er i Børkop By 14, hvilket svarer til 3 % af det samlede antal. Bruttoarealet til butikker er faldet 23 % i perioden 2013-2018.

I Egtved By er der 13 butikker, hvilket svarer til 2 % af det samlede antal. Bruttoarealet til butikker er faldet med 15 % siden 2013.

Jelling By har 9 butikker, hvilket svarer til 0,17 % af det samlede antal. Bruttoarealet til butikker er faldet med 37 % siden 2013.

Den fremtidige udvikling

Det er af stor betydning, at man overordnet fastholder den nuværende centerstruktur i kommuneplanen med Vejle bymidte som det væsentligste indkøbssted for udvalgsvarer i kommunen, mens Storbutiksområdet, som består af Solkilde Alle, Dandyvej og Lysholt hovedsageligt bør huse store udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende butikker, som er svære at indpasse i bymidten. Denne strategi er også fastholdt og udfoldet i den nye "Vision Vejle Midtby" som Byrådet behandler her i foråret. Her af fremgår det bl. a. : 

"Detailhandlen skal fortsat koncentreres i Vejle Midtby for at styrke den levende bymidte, udnytte den eksisterende infrastruktur og kollektive trafik bedst muligt. Der er mulighed for at placere 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i bymidten."

Bydelscentrene og lokalcentrene i Vejle By skal i højere grad være de væsentligste udbudspunkter for dagligvarer. De øvrige bymidter uden for Vejle By skal også være de væsentligste udbudspunkter for dagligvarer. Dette gøres blandt andet ved at fastholde placeringen af dagligvarebutikkerne inden for den gældende centerstruktur, samt at understøtte god tilgængelighed til den lokale butik både med bil, bus, cykel og for gående.

E-handlen vil fortsat presse især udvalgsvarebutikkerne. Det er derfor nødvendigt, at de fysiske butikker yder noget ekstra i form af personlig kontakt og service. At besøge en fysisk butik skal være en oplevelse, som vil kunne stille krav til større arealer, da butikkerne fremover i højere grad vil være et miks af butik, mødested, serveringssted og værksted.

Befolkningstallet i Vejle Kommune forventes at stige med 13 % i 2030 set i forhold til befolkningstallet i 2017. Vejle By vil vokse med 18 %, Børkop med 13 % og de øvrige centerbyer med 2-4 %.

På baggrund af oplysninger om befolknings-og indkomstforholdene i kommunen er der beregnet en stigning i dagligvareforbruget på 17 % frem mod 2030, og en stigning på 32 % i det samlede forbrug af udvalgsvarer. I 2030 forventes 30 % af det samlede forbrug af udvalgsvarer at ske vis e-handel, mens 6 % af dagligvarerne forventes købt på nettet.

Fremtidige større projekter

I den sydlige del af gågadesystemet styrkes udbuddet af detailhandel ved byudvikling og omdannelse af Godsbaneområdet ved Gammelhavn. Her gives mulighed for 4.000 m2 dagligvarebutik og 2.000 m2 udvalgsvarebutikker. Desuden gives der mulighed for etablering af to større udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 i shoppingcentret Bryggen.

Gammelhavn

Etablering af en dagligvarebutik på Gammelhavn vurderes primært at være en omfordeling mellem de større dagligvarebutikker i Vejle Midtby fra Bryggen til Gammelhavn. Dog skønnes omfordelingen i forhold til Vejle By i øvrigt at betyde en nedgang i omsætningen af dagligvarer på ca. 8 %. Den samlede omsætning af dagligvarer i Vejle By forventes at blive på samme niveau i forhold til, at projekt Gammelhavn ikke etableres.

På samme måde vurderes etablering af udvalgsvarebutikker på Gammelhavn primært at resultere i en flytning af udvalgsvareomsætningen, idet 3 % af omsætningen i Vejle Midtby i øvrigt flyttes til Gammelhavn, og 3 % af omsætningen i Vejle By i øvrigt forventes flyttet til Gammelhavn.

Etablering af Gammelhavn vurderes ikke i væsentligt omfang at øge Vejle Midtbys regionale effekt.

Gammelhavn ligger centralt i bymidten tæt på station og busterminal og med god adgang for alle trafikarter.

Bryggen

I Bryggen forventes der etableret to udvalgsvarebutikker på henholdsvis 3.000 m2 og 3.500 m2 inden for den eksisterende bruttoarealramme. Derved gives der mulighed for etablering af nye butikskoncepter og nye butikstyper.

Etablering af to større butikker i Bryggen vil medføre en omfordeling af omsætningen inden for Vejle By, men vurderes ikke at have betydning for butikkerne uden for Vejle By, da Vejle Midtby i forvejen er et stærkt og betydende udbudspunkt.