Erhvervsområder

Danespo Domicil, Give

Hvad kan et erhvervsområde indeholde? 

For at opnå en bedre udnyttelse af arealresurserne, kan lokalplanen fastsætte en større udnyttelse af den enkelte erhvervsgrund, hvis udnyttelsesgraden i hele rammeområdet overholdes. Det er en forudsætning, at der er sikret rådighed over nødvendige arealer. Det er vigtigt, at der indtænkes løsninger på, hvordan regnvandet kan håndteres på grunden - også i situationer med ekstreme regnvandshændelser. det kan f.eks. ske ved indretning af fællesarealer, der kan håndtere disse situationer.

Tilladelse til at indrette bolig i forbindelse med en virksomhed bør kun gives, hvis det kan dokumenteres at virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der uden for normal arbejdstid er en person i virksomhedens umiddelbare nærhed.

Byrådet kan give tilladelse til, at enkelte bygninger eller bygningsdele opføres i en større højde end 10 m, eller den i rammerne fastsatte maksimale højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Der skal fastsættes miljømæssige krav til de enkelte erhvervsområder for at hindre genevirkninger i forhold til omgivelserne. Miljøministeriet har angivet beskyttelsesafstande og klassificering af virksomhedstyper i 7 klasser. De enkelte rammeområder indeholder bestemmelse om virksomhedsklasser. Der kan gives tilladelse til at eksisterende virksomheder kan udvide produktionen i et lavere klassificeret område end angivet i Håndbog for Miljø og Planlægning. Der kan kun gives tilladelse til, at nye virksomheder placeres i et lavere klassificeret område efter en nærmere vurdering. Kommunen skal vurdere, om virksomheden ved særlige tiltag kan gå et eller flere trin ned på klassificeringslisten. En forudsætning for tilladelse vil være, at virksomheden anvender renere teknologi eller andre særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger, så der kan opnås acceptable forhold over for de nærliggende naboer.

Der kan som udgangspunkt opføres hoteller i erhvervsområder langs de større indfaldsveje til Børkop, Egtved, Jelling, Give og Vejle, hvis forretningsgrundlaget og kundegrupperne kræver en sådan placering og det miljømæssigt kan indpasses. Den nærmere placering og indpasning afklares i lokalplanen.

Pladskrævende fritidsfunktioner, er fritidsaktiviteter, der ikke kan indpasses i bymidten på grund af deres behov for store arealer, stort volumen af bebyggelsen, støj fra aktiviteten eller lignende. Det kan f.eks. være fitness/crossfit, bowling, padeltennis, legeland, paintball, go-kartbane, kampsport/boksning, danseskole, minigolf (indendørs) og store festlokaler. Der kan i erhvervsområder omkring indfaldsvejene i Vejle By og centerbyerne indpasses pladskrævende fritidsfunktioner når følgende er opfyldt:

  • Aktiviteten kan ikke indpasses i bymidten på grund af krav til areal eller lign.
  • Funktionen er ikke støjfølsom
  • Placeringen ligger ud til overordnet vejnet og nær offentlig transport
  • Placeringen giver ikke anledning til miljøkonflikter og begrænser ikke produktionserhvervs udviklingsmuligheder.

Derudover kan det indgå i vurderingen om funktionen udnytter en eksisterende bygning, der ellers ville stå tom.

Vejle Kommune vil arbejde for fremme af lavenergibyggeri. Lavenergibebyggelse er bygninger, der energimæssigt er bedre end det gældende bygningsreglements minimumskrav.

I fremtidige lokalplaner skal det vurderes, om lokalplanen skal indeholde en bestemmelse om, at bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for erhvervsområder
Bestemmelserne gælder, hvor andet ikke er angivet. 

Omfang Mindste grundstørrelse Fælles opholdsareal
Bebygget areal højst 1/2 af grundarealet max. 3 m³ pr. m² 1200 m² 10% af etageareal

Principper for planlægning af erhvervsområder

Erhvervsområder skal planlægges med udgangspunkt i principper for bæredygtig byudvikling. Det betyder at arealforbruget skal minimeres, at infrastrukturen skal optimeres i forhold til kollektiv trafik og cyklister og fodgængere og at erhvervsområder nær motorveje fortrinsvis skal forbeholdes virksomheder med stort transportbehov.

Planlægningen skal sikre, at erhvervsvirksomheder placeres, så transport af varer og arbejdskraft kan ske let og hensigtsmæssigt. Samtidig skal der tages hensyn til omgivelserne ved en zoneopdeling af virksomhederne, således at de mest miljøbelastende placeres længst væk fra f.eks. boliger og natur.

Arealforbruget til erhvervsområder skal minimeres ved en høj udnyttelsesgrad på de enkelte grunde. Der skal gøres en særlig indsats for, at specielt virksomhederne langs indfaldsvejene og andre markante områder præsenterer sig harmonisk og med en høj kvalitet i arkitekturen.

Der skal udarbejdes helhedsplaner for de store erhvervsområder, der kan sikre en god sammenhæng med det omgivende landskab og en hensigtsmæssig intern disponering.

Ønsket om at tiltrække virksomheder med en høj miljøprofil er yderligere en grund til at arbejde med kvaliteten af erhvervsområderne.

Regnvand skal tænkes ind som en resurse, der skaber øget variation og oplevelsesværdi.