Retningslinje for kollektiv trafik

Statisk kort

Busdrift

Hvor det er muligt, skal forholdene for busrutekørsel fremmes i forbindelse med etablering af nye eller ved ombygning af eksisterende vejanlæg, trafikløsninger eller terminalanlæg.

Jernbane

Til såvel planlagte som til mulige kommende jernbaneanlæg, standsningssteder og terminalanlæg reserveres arealer. Ved udvidelse af spornettet eller trafikaktiviteten skal det sikres, at miljøkonflikter forebygges (støj, vibration, luftforurening).

Jernbanenettet samt standsningssteder er vist på Oversigtskort Infrastruktur.

Redegørelse

Kommunerne i Trekantområdet har fokus på den kollektive trafik mellem de større byer, højfrekvente tog og sammenhængende dør-til-dør trafikløsninger. Det er målet, at kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til bil mellem Trekantområdets 7 hovedbyer. På de banestrækninger mellem byerne, hvor der ikke pt. er baneforbindelse, skal der tilstræbes ½-times busdrift.

Trekantområdet rummer imidlertid ikke den store, tætte by, hvor kollektiv trafik er det oplagte valg på grund af korte afstande og trængsel. Konsekvensen er, at der uden for de større byer reelt ikke er noget alternativ til bilen.

Bus- og togdrift

Kommuneplanen rummer ingen arealreservationer i forhold til buskørsel.

Trekantområdets kommuner vil arbejde for, at der udvikles sammenhængende, økonomisk bæredygtige mobilitetsløsninger uden for byerne – tilpasset borgernes daglige behov, der kan indgå i Sydtrafiks og FynBus kommende trafikudbud. Det kan indebære brug af kombinationer af eksisterende kollektive løsninger og nye teknologier, som fx flextrafik og samkørsel.

Trekantområdets byer skal have hurtige og højfrekvente tog til København, Aarhus og Hamborg.

Der er udarbejdet VVM-redegørelser for en ny banestrækning over Vestfyn og en ny banestrækning over Vejle Fjord mellem Brejning og Daugård. I begge tilfælde er der udpeget interessezoner, jf. kortbilag X. Det indebærer, at alle lokalplansager, byggeansøgninger, landzoneansøgninger, udstykninger m.v. der vedrører arealanvendelse eller ændret udnyttelse af ejendomme inden for interessezonen skal sendes i høring hos Vejdirektoratet.

Der er ligeledes udarbejdet en VVM-redegørelse for en ny jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund. Projektet afventer, at Folketinget tager stilling til en evt. etablering.