Retningslinje for afgrænsede landsbyer

Statisk kort

De afgrænsede landsbyer kan se på Oversigtskort Afgrænsede landsbyer.

Udstykning og opførelse af ny bebyggelse, der kræver zonetilladelse, må kun ske efter principperne, der fremgår af kortbilaget til den enkelte landsby i landsbytemaplanen.(se link)

Dog må der opføres ny bebyggelse til erstatning for bebyggelse, der nedrives, såfremt omfang og placering er uændret, ligesom der må opføres mindre tilbygninger til eksisterende bygninger. Haver kan udstykkes, medmindre det modsatte er angivet på kortet. 

Redegørelse

Vejle Kommune har kortlagt landsbyerne i Temaplan for mindre landsbyer i 2012. Fem af landsbyerne er vurderet til at rumme særlige bevaringsværdier. Det drejer sig om Brøndsted, Gl. Højen, Ravning, Sellerup og Ådal. For 3 af landsbyerne, Ravning, Gl. Højen og Sellerup, vil der blive udarbejdet bevarende lokalplaner.

For at bevare de særlige bevaringsværdier, er der i rammerne for Ravning, Gl. Højen og Ådal indsat bestemmelser i forhold til opsætning af solceller. Ansøgninger om opsætning af solceller i Brøndsted og Sellerup vil blive behandlet med udgangspunkt i disse bestemmelser.

Foruden de afgrænsede landsbyer er der en række andre landsbyer/steder som er beskrevet i temaplan for mindre landsbyer fra 2012. Det drejer sig om Bindeballe Stationsby, Brøndsted,  Rands, Riis, Ringive, Sellerup, Uhe og Åst.

Retningslinjen gælder kun for de afgrænsede landsbyer. For de afgrænsede landsbyer er der foretaget en vurdering af, hvor grænsen mellem by og land skal gå af hensyn til de øvrige areal- og beskyttelsesinteresser. Inden for landsbyafgrænsningen, kan der efter en konkret vurdering bygges boliger.

Landsbyafgrænsningerne er blevet til gennem en temaplan, som blev udarbejdet og vedtaget i 2010-2012. I temaplanen finder du de uddybende beskrivelser af den enkelte landsby illustreret med kort og fotos.

Retningslinjen gælder for rammeområderne: 99.L.1, 99.L.2, 99.L.3 99L.4, 99.L.5, 99.L.6, 99.L.7, 99.L.8, 99.L.9, 99.L.10, 99.L.11, 99.L.12, 99.L.13, 99.L.14, 99.L.15, 99.L.16, 99.L.17, 99.L.18, 99.L.19, 99.L.20, 99.L.21 99.L.22, 99.L.23, 99.L.24 99.L.25, 99.L.28, 99.L.29, 99.L.30, 99.L.31, 99.L.32, 99.L.33, 99.L.34, 99.L.35, 99.L.37 og 99.L41.

Der er udarbejdet en redegørelse for hver af disse landsbyafgrænsninger. Redegørelsen fremgår af Temaplan for mindre landsbyer.

Der er ikke angivet en bebyggelsesprocent i de enkelte rammer. I stedet henvises til de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, således at bebyggelsesprocenten afhænger af den konkrete anvendelse, se Generelle rammer

Eksisterende virksomheder kan fortsætte driften uændret. Ved udvidelse og/eller driftsmæssige ændringer skal det dokumenteres, at udvidelsen/ændringen kan indpasses i området.

Ved etablering af boliger i umiddelbar nærhed til eksisterende virksomheder skal det vurderes, om boliger kan indpasses og hvilke eventuelle foranstaltninger der skal foretages – f.eks. støjafskærmning.