Retningslinje for rekreative områder ved Vingsted i Vejle Kommune

Der kan ved Vingsted, inden for det på kortet viste område, i tilknytning til de eksisterende idræts og fritidsanlæg etableres idræts-, frilufts-, konference- og undervisningsfunktioner og -anlæg, som supplerer og understøtter de allerede eksisterende funktioner.

Nye funktioner, anlæg og bygninger skal udformes med høj arkitektonisk kvalitet og en omhyggelig landskabsmæssig tilpasning. Etablering af nye funktioner og bygninger i området kan ske på baggrund af en samlet helhedsvurdering af området, der i meget høj grad tager højde for områdets væsentlige natur-, landskabs-, miljø og kulturværdier. 

Redegørelse

Vingsted-området i Vejle ådal har i en lang årrække huset frilufts- og idrætsfunktioner samt rekreative anlæg af betydning for turisme og alment friluftsliv. Områdets nuværende bygningsfaciliteter rummer desuden konference- center, undervisningsfaciliteter, opvisningshaller samt udendørs opvisnings- og fodboldbaner samt skydebaner. Hertil kommer restaurant, samt historisk forsøgscenter. I skove og naturområder i området er etableret forskellige anlæg som cykel- og vandrestier, kondistier, opholdsarealer m.m.

Områdets faciliteter og funktioner har betydning på såvel nationalt, regionalt som lokalt niveau. Der sker til stadighed en udvikling og modernisering af de eksisterende anlæg, ligesom der er betydelig interesse for at lokalisere nye tilsvarende funktioner i området. Senest er der etableret et nationalt hovedcenter for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Retningslinjen og den geografiske afgrænsning skal sikre, at der er mulighed for at placere ny funktioner i området, der kan komplementere og understøtte de funktioner, der allerede er der, samtidig med at de øvrige interesser på stedet inddrages, natur-,miljø-, kultur-og landskabsinteresser.

Områder udlagt til rekreative formål ved Vingsted